Økosystem ferskvann

Felt, Oppgave: Dette feltarbeidet går ut på å danne seg et bilde av hva som lever og gror i og rundt et ferskvann , og hvilke næringskjeder som binder alt sammen. Abiotiske faktorer produsenter konsumenter nedbrytere i ferskvann -Geografisk avgrenset område -Biotiske og abiotiske faktorer -Artsmangfold i ferskvann – Hva er en nedbryter? Transcript of Økosystem , ferskvann.

Organismesamfunn Abiotiske faktorer. Autotrofe og heterotrofe.

Næringskjede Nøkkelart og nøkkelbiotop. Ferskvann Små mengde salter. Logo Hvordan tilpasser dyr og planter seg livet i en innsjø? Deretter forklare hvordan leveviset til minst tre av disse artene gjør dem tilpasset til forholdene i denne typen økosystem. Tilgjengelig mengde ferskvann pr.

Skjematisk oversikt over et akvatisk økosystem. Som eksempel brukes en innsjø (fig. ). Innsjøens økosystem , med de fire hovedkomponenter (- i fig.).

Innsjøsystemene på Svalbard er stort sett karakterisert ved lite nedbør, tykk og klar is (5–m), kort isfri periode (1–måneder), relativt lave vanntemperaturer sommerstid (opptil 6–°C), lav næringstilførsel, lav primærproduksjon, lav biodiversitet og med røye som eneste fiskeart. Nøkkelfunn 8: Økosystemene i ferskvann er sårbare for klimaendringer. Innsjøen blir delt inn horisontalt på grunnlag av lysforholdene(den eufotiske og den afotiske sone). Den eufotiske sone deles gjerne vertikalt i to: Littoralsonen(litos= strand) er . Rapporten presenterer de første resultatene fra basisovervåking av økologisk tilstand i store.

For økosystemene i ferskvann , og forvaltning av disse, er de største utfordringene med forventede klimaendringer knyttet til: Endring i nedbørsmønster som leder til økt vannføring, med flom og erosjon som følger, og økt avrenning av næringsstoffer fra aktiviteter på land som gir overgjødsling. Et økosystem kan være lite – som en pytt , større – som en skog, eller sies å omfatte hele biosfæren, det vil si den del av Jorden (jor vann, luft) der levende organismer kan eksistere. Dette vil få konsekvenser for liv i og rundt ferskvann. Mennesket har endret nitrogenkretsløpet på jorda dramatisk. Jordas ferskvann kan være betydelig påvirket, viser data fra norske innsjøer.

Tilgang: Tilgang til metadata. Medvirker: Grunnskolerådet. Felkurset går over en hel skoledag enten på Borrevannet eller på Svinessaga og Goksjø utenfor Sandefjord.

Elevene jobber med abiotiske og biotiske faktorer i ferskvann. For bruk av Goksjø må det bestilles i god tid! I Norge er det registrert ulike arter ferskvannsfisk, men det finnes ingen vassdrag hvor man finner alle sammen.

De mest artsrike fiskesamfunnene ligger i lavlandet på Østlandet.

Langs norskekysten er økosystemene hovedsakelig dominert av anadrome fisker som .