Økosystem innsjø

Fyldig oppgave om innsjøen som økosystem. Horten natursenter Biologi 2. Abiotisk og biotiske faktorer. It is not enough to belive what you see. Felt, Oppgave: Dette feltarbeidet går ut på å danne seg et bilde av hva som lever og gror i og rundt et ferskvann, og hvilke næringskjeder som binder alt sammen.

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Skjematisk oversikt over et akvatisk økosystem. Som eksempel brukes en innsjø ( fig. ). Innsjøens økosystem , med de fire hovedkomponenter (- i fig.). I skyggen av debatten om global oppvarmning har det vært lite oppmerksomhet om effekten av andre menneskeskapte utslipp.

I en studie i dagens utgave av tidsskriftet Science legges det fram forskning basert på data fra norske, svenske og nordamerikanske innsjøer. Studien setter søkelys på det globale . Kan noen forklare meg sammenhengen mellom lys, dyp og primærproduksjon i enn innsjø ? Innsjø : -Åpent vann skaper liv i lanskapet.

Det finnes også næringsfattige . En innsjø får vann via nedbør og regn. Innsjøsystemene på Svalbard er stort sett karakterisert ved lite nedbør, tykk og klar is (5–m), kort isfri periode (1–måneder), relativt lave vanntemperaturer sommerstid (opptil 6–°C), lav næringstilførsel, lav primærproduksjon, lav biodiversitet og med røye som eneste fiskeart. Jeg har en lekse på å skrive en feltrapport om en innsjø i Elverum. Klassa dro til Sagtjernet( Innsjøen ) og skulle måle forskjellige ting og fange dyr som lever i og ved vannet. Så det jeg lurer på er: Hva er de viktigste abiotiske . Betegnelsen kan også omfatte hele biosfæren, altså den delen av Jorden der levende organismer kan eksistere.

Ferskvannsfisk er fisk som lever hele eller deler av livet sitt i ferskvann, det vil si i elver og innsjøer med salinitet på under. Forholdene i disse miljøene skiller seg fra de i havet på. Langs norskekysten er økosystemene hovedsakelig dominert av anadrome fisker som laks og ørret. Rapporten presenterer de første resultatene fra basisovervåking av økologisk tilstand i store. Omfanget av aktiviteter som påvirker vassdrag og innsjøer i Norge øker.

Det er viktig at den samlede påvirkningen på lang sikt ikke blir større enn at økosystemene bevarer sin naturlige tilstand. Norske elver og innsjøer er forholdsvis lite påvirket av menneskelig aktivitet i forhold til andre land i Europa. Naturindeksen har noe lavere . I et økosystem er det en balanse mellom de levende organisme.

Jorda er et økosystem hvor menneskene er øverst i næringskjeden, og måten vi lever på påvirker balansen i systemet.

Skogtjern er små innsjøer som vanligvis er bunnfrosne om vin. Gi et eksempel på en næringskjede innenfor dette økosystemet. Velg ett av de økosystemene som du har lagt opp (f.eks. en innsjø , en skog, et fjellområde, en fjord).

Få tydelig fram hvilket økosystem du velger. Hvilke ikke-biologiske (abiotiske) faktorer har betydning for plante- og dyrelivet i dette.