Økosystem myr

Myr er et økosystem der omdanningen av dødt organisk materiale, i hovedsak planterester, går så langsomt at det dannes lag av delvis nedbrutt materiale, torv, med en tykkelse på minst cm. Torvdannelsen er en kontinuerlig prosess, fordi nytt dødt organisk materiale stadig blir akkumulert fra . Myr er økosystem med høy grunnvannstan der nedbrytningen av dødt organisk materiale går så langsomt at det skjer en opphopning av delvis omdannet materiale, kalt torv. Bufret Lignende Felt, Oppgave: Å passere en myr blir aldri det samme igjen etter en dag med dette feltarbeidet. Du vil alltid kikke deg rundt etter forskjellige torvmoser og undre på hvordan næringstilstanden er.

Utvalgte myrer er beskyttet gjennom Ramsar-konvensjonen, men det finnes ikke noe EU-direktiv som beskytter disse økosystemene spesifikt.

Generelt defineres myr som et økosystem med høy . Siden de fleste av organismene som bryter ned dødt plantemateriale, trenger oksygen for å fungere, hoper det seg opp døde planter etter som tiden går. Hei, sitter å skriver en rapport om myr som økosystem , og jeg lurer på om noen kunnet hjelpe meg med hvordan Symbioseforhold mellom rips og røsslyng fungerer og Hvilken innvirkning torvmosen i myra har på vannetskretsløp? Forbukerer og produsenter i myr innlegg 17.

Frosk i myr innlegg 12. Våtmark og myr – dei mest truga naturtypane våre – Miljolare. Grøfting av myrar har endra levetilhøva og øydelagt veksestadene for mange planteartar.

Av karplanter som veks på våtmark, er fire artar direkte truga, medan elleve artar er rekna som sårbare. Myrflangre, ein sjeldan orkidé som veks i kalkrik myr , er ein av .

Abiotiske faktorer i myr som økosystem ! Skole og leksehjelp: på arket mitt står det: Vurder de abiotiske faktorene som lysforhol vindstyrke, temeratursvingninger, næringsforhold og fuktiget. Mål Surhetsgardaen pH på vannet ute på myra (det har jeg gjort. den er på 5). Myr dannes på plasser hvor vann blir ikke beveger seg, sånn at vannet og jorda har lite oksygen.

Siden bakterier som spiser døde planter trenger luft så det er veldig mange døde planter med myrer. Torv dannes der døde planter ikke blir borte. Myrer består av døde planter og organismer som bruker så lang tid på å råtne at det hoper seg opp. En myr er et økosystem med høy vannstand. Nedbørs myr og jordvannsmyr er hovedtypene når det gjelder myrer.

Landområdet i ytterkanten av vannet er skog, deretter vil det være myr , så siv og innerst vann. Der er slikt suksesjonsprosessen bygger seg opp, utenfra og innover. Tjernet jeg var ve var kommet så kort i suksesjonen at det hovedsakelig kun var siv, med litt mose ytterst i vannkanten. Området vi besiktiget bestod av mye myr. Det biologiske mangfoldet var stort, jeg fant blant annet ekskrementer etter elg og fugl.

I tillegg fant vi rester etter skogbrann, som er med på å endre et økosystem. Fjellet var i slutten på konsoluderingsfasen siden torvmose og gress har begynt å vokse seg innover i . I slike miljøer blir tilveksten av organisk materiale større enn nedbrytningen og vi får en opphopning av dødt plantemateriale, det vil si torv. En rekke arter av planter og dyr finnes bare på myra, og økologiske forskjeller gir .

Beskrivelse av naturen ̵̵ naturtyper. Plantedekket gjenspeiler en kombinasjon av regionale og lokale gradienter på voksestedet. Innen hver hovedtype, en oppdeling i typer langs . Ekskursjon til Stelgevann.

Hensikten med dette forsøket er å utforske et økosystem. Det vi skal gjøre under forsøket er å dra på en ekskursjon for se om vår teori om suksesjon stemmer. En suksesjon er en gradvis forandring av et økosystem over tid. Hvordan utviklingen er . Etter å ha tråkka landet felt for felt, kan forskarer no med større tryggleik seie meir om utbreiinga av myr. Manglande fokus på myr som økosystem er nok ein del av forklaringa . Man kan tydelig se et relativt stort tjern i bakgrunnen, med myr rundt hele og enkelte løvtrær og gran.

Myra rundt tjernet og den enkle vegetasjonen bestående av gress og torvmose nærmest vannkanten viser til at tjernet allerede har begynt å gro igjen. Dette bildet viser altså tjernet i konsolideringsfasen, . Naturindeksen gir en god pekepinn på tilstanden for biologisk mangfold i de store økosystemene fjell, skog, våtmark, åpent lavlan ferskvann, kystvann og hav. Tilstanden til et økosystem er et veid gjennomsnitt av de indikatorene som representerer det biologiske mangfoldet i nettopp det økosystemet.