Økosystemet i skogen

Transcript of SKOGEN SOM ØKOSYSTEM. Skogen i Norge utgjør ca. Når skog skal klassifiseres, organiseres er det vanlig å deles inn i sjikt: – TRESJIKTET: Trær og busker over meter -BUSKSJIKTET: Treaktige. Et økosystem preges av bestemte organismer og bestemte miljøforhold.

Fisk i tareskog viser et av mange økosystemer i havet. Ekornets økologiske nisje består av de miljøfaktorer ekornet må ha for å leve.

Trofiske nivå i et økosystem. Organismene har ulike roller i . Ordet skog stammer fra det oldnordiske ”skaga” som betyr ”å rage frem”. Begrepet skog inneholder derfor et meget vesentlig sanseinntrykk, nemlig at skogen ”springer fram” i terrenget og virker dominerende. EN organisme er noe som lever, f. Alle organismer trenger forskjellige ting for å leve, f. Inne i denne skogen vokser det ikke mange blomster.

Det kan være naturtyper slik som fjell, skog , hav og ørken. Arealet til et økosystem varierer mye.

Størrelsen på et økosystem kan variere fra en liten pytt til en hel skog eller hele jorda. Disse artene kalles nøkkelarter eks. Andre arter er mindre vanlige og har liten innvirkning på skogens økosystem. Eksempel på arter er ulike hakkespetter, hønsehauk og hønsefugler (jerpe og storfugl).

Om et område i klimaksfasen ikke utsettes for menneskelig påvirkning vil økosystemet nå økologisk likevekt. Q1 er en modellparameter som beskriver følsomhet for temperaturendringer. Denne viser seg ved hjelp av ny metodikk å variere lite fra økosystem til økosystem. Dette innebærer at økosystemenes følsomhet for temperaturendring er nesten universell.

Dette er en objektsamling som inneholder cirka ulike planter. Samlingen inkluderer planter fra ulike økosystemer , som skogen , veikanten og havet. Vi hadde om skog som økosystem. Jeg har prøvd å lese litt til det, men jeg lurer på om noen har en punktvis liste over hvilke tester man burde ta til dette økosystemet , og hvordan de utføres? For eksempel pH i vann med en indikator.

Hvilke andre tester vil være viktig å ta i skogen som økosystem ? Utredningen bør også drøfte virkemidler i forhold til alle de tre hovednivåer eller kategorier av biologisk mangfold i Konvensjonen om biologisk mangfold (gener, arter og økosystemer , etter stigende nivå), selv om den bør konsentrere seg om virkemidler i forhold til arter og spesielt til økosystemer. Nærmere avgrensning: Det . Det er i forandring inntil det når klimaks, da står det en skog der, og den er stabil, den forandrer seg ikke. Men det gir ikke noe overskudd som man kan ta ut, det bruker alle ressursene selv.

Men utviklingen går nå i riktig retning.

Slik skrev NTB i november i fjor på grunnlag av naturindeks for Norge som Klima- og miljødirektoratet lager hvert femte år. Jeg holdt på å få kaffen i vrangstrupen da jeg leste dette på . Næringsnett – Er hvordan ulike næringskjeder er vevd inn i hverandre. Populasjon – det er den samme rasen som lever innenfor et område eller et økosystem.

Eks: kaniner på østlandet eller i en skog , laks i en bestemt elv. Hvis skogen blir for liten, eller skades og stykkes opp, . Har du skog tar du vare på .