Oppbevaring av brannfarlig væske

Tillatelsen gis av kommunen eller Direktoratet for brann- og elsikkerhet tilsvarende det som gjelder ved tillatelse til oppbevaring etter § 3-andre og tredje ledd. Omtapping fra beholder for brannfarlig gass til annen beholder må ikke foretas uten tillatelse. Maksimalt tillatt oppbevaring i visse typer objekt (§ 6).

Tillatt mengde brannfarlig gass og brannfarlig væske i bygning: . Når det gjelder utendørs oppbevaring i forbindelse med detaljhandel, vises til pkt. Anbefalt minsteavstand er m.

I og med at det er snakk om maksimale kvanta har man ikke med henvisning til § et krav på å kunne oppbevare det maksimale kvantumet i enhver boenhet, garasje el . Tillatelse til oppbevaring av farlig stoff reguleres av Forskrift om håndtering av brannfarlig , reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. Krav om tillatelse er erstattet av meldeplikt og samtykke. Informasjon om meldeplikten finnes på DSBs nettsider. Den mest vanlige brannfarlige gassen er propan. Eksempler på A-væske er bensin, . Oppbevaring av brannfarlig væske og gass.

Lagring av brannfarlig vare. Brannfarlig gass skal ikke .

Du kan oppbevare inntil liter brannfarlig gass i ditt eget hjem. Du kan også oppbevare inntil liter brannfarlig væske kategori og 2. Kategori er væske med flammepunkt lavere enn grader C. Den sier at man kan oppbevare inntil liter brannfarlig væske innendørs. Omfatter oppbevaring både i friluft og i bygning. Det er maks to 11-kilos flasker. Veiledningen er ikke oppdatert etter utgivelsen.

Veiledning om oppbevaring av brannfarlig væske i stasjo- nære lagertanker. Dette medfører at enkelte henvis- ninger til regelverk . Vær oppmerksom på lukt eller andre indikasjoner på lekkasje. Regulator og gasslange skal kontrolleres jevnlig. Bruk fagfolk med dokumentert kompetanse ved montering av gassanlegg. Bensin, rødsprit, lynol og lignende er væsker som karakteriseres som svært brannfarlige.

Det skal ofte ikke mer enn en gnist til før de tar fyr. Veiledningen retter seg mot anlegg som oppbevarer brannfarlige væsker i stasjonære utendørs overgrunnstanker som krever oppbevaringstillatelse fra myndighetene. Med oversikt over annen relevant litteratur.

Anleggsfylleplassen skal være ryddig. Andre medvirkende: Direktoratet for . Lagring av brannfarlig vare regulere Forskrift om håndtering av farlig stoff utgitt av Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (D. § 6. Maksimal tillatt oppbevaring i visse typer obje. I boenh.

Inntil liter (2xkg) brannfarlig gass kategori I og II.

Intill liter brannfarlig væske kategori I og II. I garasje, utvendig bo .