Oppdrettstorsk

Oppdrett av torsk har fått en brå stopp. Produksjonskostnadene har blitt høyere enn hva det er mulig å selge fisken for. Til nå har oppdrettstorsken for det aller meste blitt solgt som ferskvare her hjemme. Men interessen for lettsaltede produkter, både i.

Prisen for oppdrettstorsk kan nå et høyere nivå enn villfanget. Flere aktører snuser igjen i torskeoppdrett og har troen på gode priser. Det har også Sjømatrådet.

Fordelen med jevne leveranser er forutsigbarhet, og da vil også prisen kunne nå et høyere nivå enn for villfanget torsk, sier Ove Johansen er analytiker for torsk, . Gjennom levendelagring kan torsken hvile seg skadefri og til topp kvalitet før den slaktes. Hvordan blir denne kvaliteten oppfattet blant kunder og forbrukere i det europeiske markedet? Og hvordan bør norske eksportører og produsenter forholde seg for å kunne oppnå det optimale av verdi for disse . Torskeoppdettsnæringen er ennå i en tidlig fase.

I år blir det produsert rundt 15.

For tre-fire år siden så det helt annerledes ut. Da trodde man at barnesykdommene i den nye næringa var ryddet vekk. Norge, men et volum på 60. Prisene på torsk var høye og villfiskbestandene så ut til å gå ned.

Vil oppdrettstorsken oppsøke gyteplassene? Vil den forstyrre gytingen? Matkontrollen spurte folk på gata hva de trodde merket villfanget på torskepakkene fra Norway Seafoods betyr. Samtlige trodde at merket indikerer at det også finnes oppdrettstorsk på markedet.

Når de fikk høre at det ikke stemmer, mente de at det er villedende eller tatt i bruk for å gjøre produktet flottere . Totalt kom eksporten av hvitfiskprodukter fra havbruk på millioner kroner og dette er en reduksjon fra oktober i fjor på millioner kroner. Hel torsk fra havbruk står for den største reduksjonen og faller med millioner kroner til totalt 1millioner kroner. En slik slaktelinje skal gi god fiskevelfer lavt stressnivå i fisken ved håndtering, effektiv utblødning og kjøling samt vedlikeholde det . Nå kan ikke kunden lenger være sikker på at det er skrei som ligger fast og fin på tallerkenen.

Har villfanget torsk og oppdrettstorsk kvalitetsforskjeller – og hva skiller eventuelt de to? Ved Termar Sea Farm AS sitt slakteri i Husvær blir det jobb til – personer når selskapet starter slakting av sin oppdrettstorsk. Slaktingen vil foregå fra 1. For tiden foregår det også banebrytende produksjon av.

Dette gir unike muligheter til å følge effektene av rømming og gyting i merder på de ville bestandene.

Utgangspunk- tet er derfor mye bedre enn for laks hvor de langsiktige effektene av rømt oppdrettsfisk er svært. I norske farvann skiller en mellom nordøstarktisk torsk, kyst- og fjord torsk og nordsjøtorsk. Torsk er en rovfisk som kan bli opp til meter og kilo, og har en levealder på inntil år. Ny forskning fra Havforskningsinstituttet bekrefter naturvernernes verste mistanker.

I prosjektet ”Lett konservering av produkter fra nye oppdrettsarter ” ble det utført et forsøk hvor mikrofloraen ble undersøkt mhp spesifikke patogener og kvalitetsforringere. Dette var såpass oppsiktsvekkende at det ble satt av interne . Den delen av fisken som ikke går til filet, betegnes som restråstoff. I dag går det meste av dette til dyrefôr, men det finnes også anvendelser av restråstoff fra oppdrettstorsk både til .