Planteplankton

Planteplankton eller fytoplankton er planktonorganismar med fotosyntese. Desse er som regel for små til å bli sett med det blotte auga, iallefall individuelt. Dersom det er mykje planteplankton i vatnet kan ein likevel sjå dei som eit grønt skjer i vatnet.

Dette kjem av klorofyll i cellene deira eller av pigment i såkalla . Bildet viser diatomeer (kiselalger) i vårblomstringen: lange buede kjeder av Thalassiosira nordenskioeldii og rette, stavformede cellerekker av Skeletonema costatum (mindre), foruten noen større sentriske diatomeer.

Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske . Hvad er planteplankton ? Vi kan ved at se ned i vandet kun ane deres tilstedeværelse som en farvning af vandet eller ve at sigtedybden er ringe. Det, som gør dem så betydningsfulde, er, at de står for hovedparten af den plantebiomasse, som . Planktonalgar ( planteplankton ) i sjøen er for det meste mikroskopisk små eincella organismar som svever rundt i vatnet. Dei har fotosyntese og kan med hjelp av energi frå sollyset lage nytt organisk materiale av karbondioksy næringssalt og vatn.

Dei formerer seg ukjønna ved todeling, men kan . Fagstoff: Om lag halvparten av den totale primærproduksjonen globalt skjer i havet, og her er de mikroskopiske planteplankton -organismene svært viktige.

I de store, åpne havområdene er mikroskopiske, encellede alger den viktigste primærprodusenten. Primærproduksjon er oppbyggingen av organisk karbon basert på uorganiske næringssalter (primært nitrogen og fosfat), karbondioksid og sollys gjennom fotosyntesen. Om vinteren er mengden planteplankton i Norskehavet svært lav. I løpet av våren og tidlig på sommeren øker den.

De fleste planktonorganismer er så små, at man ikke kan se dem med det blotte øje. Den mest åpenbare forskjellen mellom dem er at dyreplankton er en dyr mens planteplankton er faktisk en plante. Kiselalger og alger er to former for planteplankton som ofte sett.

Tiny fisk eller krepsdyr som krill er eksempler på dyreplankton. Siden planteplankton er en. Det er en språkbruk som betinger at noen har tildelt dem oppgaver, og at det er en hensikt et eller annet sted.

Vitenskapen tillegger ikke naturen hensikt eller oppgaver. Men man kan si at ulike organismer har en . Eksempel på næringskjede fra havet. Indikatoren klorofyll a som presenteres her, har som formål å belyse planteplankton som er essensielt for produktiviteten i havet, som føde for høyere trofiske organismer og som næringsgrunnlag for dyr på bunnen.

De er frittsvevende mikroskopiske . Plankton er en fellesbetegnelse for de små og oftest encellede organismer – mikroorganismer som lever svevende i de frie vannmasser ( pelagisk) i hav eller ferskvann.

Gruppen omfatter organismer som er svært små, men til gjengjeld er det store mengder av dem i havet. I en liter havvann finnes om lag . Rimelig innramming, rask levering og garanti om 1 kundetilfredshet. Her får du være med på Trondheimsfjorden og fange alger sammen med en ekspert. Han forteller blant annet hvordan giftige alger kan smitte fisk i oppdrettsanlegg.

Dette klippet handler mest om farlige mikroalger, som kan smitte mennesker gjennom blåskjell og fisk. Men det meste av plankton og alger, . Figuren viser hvordan mengden av plante- og dyreplankton varierer i løpet av et år i Nord-Atlanteren, der det er mørketid et par måneder av om vinteren. Du skal vurdere hvilke utsagn knyttet til kurvene som er riktige. Hensikt: Observere plankton fra sjøvannsprøve.

Utstyrsliste: Sjøvannsprøve, mikroskop, dekkglass, objektglass og dråpeteller. Oppgaven gikk ut på: Lag et mikroskopisk preparat av en dråpe . Den grønne fargen inne i planktonet er klorofyll som algene bruker i fotosyntesen. Celleveggen er formet av to skall slik at kiselalgen ser ut som en liten eske med lokk.

Illustrasjon: Eva Leu, NP.