Produktiv skog

Produktiv skog og arealanvendelse. I de fleste tilfeller er det en sammenheng mellom arealtype og hva slags aktivitet som utøves på de enkelte arealtypene. Det meste av produktiv skogmark kan anvendes til skogbruk.

Men, i enkelte tilfeller vil anvendelsen avvike fra det vanlige. Klikk på figurer og tabeller hvis du vil se dem .

Det betyr at det er et betydelig potensiale for økt uttak av skog i Finnmark. Statskog forvalter en femtedel av fastlands-Norge. Hogstflater, naturlig gjenvekst og plantefelt blir av FAO regnet som skog. I Norge har vi også brukt begrepet produktiv skog , og da har vi hatt virkeproduksjonen i tankene. Når vi prøver å måle hvor stort skogarealet er i ulike . Stort og tett, men også mer vernet skog.

De nye skogtallene viser at mye av Norge dekkes av skog, og at den blir større og tettere. Skogstatistikken forteller at hele prosent av Fastlands-Norge er dekket av skog.

Av dette er prosent produktiv skog , det vil si skog som kan produsere minst kubikkmeter stammevirke per . Både jordbrukets kulturlandskap og skogen er viktige arenaer for opp. Oslo er Norges tettest befolkede fylke. Det vanskelige vernet – produktiv skog.

Her i Norge er vi ganske flinke til å verne natur. Faktisk er av fastlands-Norge omfattet av en eller annen form for vern – og på Svaldbard er tallet hele ! Hvorfor er det da så mye mas om mer vern? Kan vi ikke få gjøre hva vi vil . Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand”. Kritikere mener at norsk skogvern er for lite ambisiøst og peker på at Sverige og Finland har vernet . Om lag ein fjerdedel av landarealet i Noreg er produktiv skog.

Til saman er noko over ein tredjedel av landarealet skogkledd. Man sier gjerne at produktiv skog er det arealet man kan drive et regningssvarende skogbruk på. Dette skillet er noe kunstig i og med at alt skogareal produserer virke, og kan utnyttes ved gitte forutsetninger. For eksempel skjer mye av vedhogsten i Finnmark i uproduktiv skog.

Skogen dekker av Norges areal, og ca.

Urørt urskog finnes knapt i Norge i dag, men flekkvis finnes skog som er lite påvirka av menneskelige inngrep, helst gammelskog, men også noen mindre lommer med urskog. Det er anslått at skogen huser halvparten av de ca. Av Norges produktive skogareal på mill. Det vil være en økning på 1milliarder. Minst dobbelt så mye skog må vernes om Stortingets mål skal nås.

Det er særlig lav andel av vernet skog i lavlandet i Sør-Norge og på produktiv mark. Det er dessuten behov for økt vern av flere skogtyper som er viktige for biologisk mangfold. Skog dekker litt over millioner hektar og utgjør nesten prosent av Norges landareal.

Bartredominert skog dekker 58 . Tall Fra Finnmarksskogen. Stående volum barskog, kubikkmeter. Barskogvern i produktiv skog , daa.

Skogareal i de nordiske landene i millioner ha Danmark Finland Island Norge Sverige Totalt landareal inkl. Totalt skogareal – FAO – Nasjonale kilder 45c 49d 29c 29e 03c 7c 23c Areal produktiv skog ,47d 20f . Store sammenhengende skogområder eller arealer som kan bidra til å skape større grad av økologisk .