Raigras

Flerårig raigras er mest aktuell i kortvarig eng til ensilering, nullbeiting eller beiting. Har normalt omtrent frøbærande skot – gir bra struktur. Italiensk raigras er toårig gras. Vi reknar ikkje med overvintring med unntak av enkelte år i dei beste områda lengst sør.

Det trivst best på næringsrik jord i god kalktilstand med jamn tilgang på vatn. Moderat tilvekst etter såing, .

Dyrkingskalender, frøavl av flerårig raigras. Gjenlegg med tidlig og stråstiv sort av vårhvete eller toradsbygg som dekkvekst. Såmengde og gjødsling til dekkveksten trenger ikke nødvendigvis reduseres i forhold til ved korndyrking uten gjenlegg, men det er viktig at . Familie, Poaceae-gressfamilien.

Karakteristika, Flerårig. Grisne tuer eller matter. Blad tykke og mørkegrønne, blanke under, uten bladører. Strå knebøyde, glatte, oftest ugrenet.

Småaks ikke innsenket i midtaksen, ca mm langt med 4-blomster. Risikovillig: Selv om det er litt risikabelt å satse på raigras med hensyn til overvintring, er det ikke aktuelt for Tore å gå over til bare å dyrke vanlige . Betydelige engareal vil dette året møte vinteren med et stort innslag av raigras. Vekstavslutningen er viktig for hvordan raigrasengene vil klare seg.

En del driftsmessige tiltak kan bidra til god herding . Det brukes en del raigras , men mange bruker også en del timoteiblandinger. Hvorfor får vi denne dårlige utnyttingen av proteinet som fører til at dyra må bruke energi for å kvitte seg med overskuddet i form av urea? Målinger av PBV i graset gjennom sesongen i området har vist at urea svinger en hel del i løpet av sesongen . Raigras som fangvekst, – 0. Grønngjødselblanding (Strand nr.

50), – 0. Pionerblanding (Strand nr. 51), (alt. 7-8) . Stråfattig italiensk raigras sådd i blanding med korn kan gi velgjæra vinterfôr med høg næringsverdi dersom det vert hausta til rett tid under gunstige haustingsforhold. Samtidig gir gjenveksten av raigraset næringsrike, vekstkraftige beite utover hausten. Det viser ei undersøking gjennomført av Planteforsk . Sortsvalg og utvikling av frøblandinger i markedet.

Godt samarbeid med Graminor, NIBIO (tidl. Bioforsk) og Norsk Landbruksrådgiving. Beste sorter av gras og kløver.

Kun velprøvde sorter i forskjellige kombinasjoner, basert på forskning, forsøk og egne erfaringer.

Sammensatt på en måte for å sikre optimal tilpasning til . Felleskjøpet lanserer ideen om ei blanding av høstrug og italiensk raigras som et alternativ til dagens beiteblanding til mjølkekyr. Svakheten er dårlig overvintringsevne, men første og andre år går oftest godt, også under gode vekstforhold i innlandet. Selv med litt dårlig bestand etter vinteren og evt. Vi har også valgt å ta inn litt diploid raigras av sorten Abosan i Pluss 90. Diploid raigras gjev ei tettare grasmatte enn tetraploi og blandinga blir dermed meir robust mot køyreskader.

I tillegg vil blandinga vera aktuell ikkje berre som ei kvalitetsblanding for tre-fire slåttar, men også for dei som kombinerer . Jærbønder fortvilte da sterk kulde og uttørking gjorde skader på avlingen sist vinter. Men voksevillig raigras reddet omtrent prosent av årets grovfôr. MER BLANDING: Ragnvald Gramstad tror at flere bønder vil vurdere en blanding av raigras , timotei og engsvingel. Det står hos Lid at det oftast ikkje har snerpe. Vidare er ytteragnene ein del kortare enn småakset.

Så eg vil tru vi kan seie det ikkje er L. Oppslagsor Ordbokartikkel. I dette vinduet skal du finne tabell nfor oppslagsordet raigras. Tekst: Petter Marum Foredler Engvekster, Graminor, Artikkelen er publisert i Norsk Landbruk nr. Ved kjøp av dansk flerårig raigras som renfrø er prisen 7-kr billigere per kg enn norsk frø.

Mange svenske greenkeepere har de seinere åra sådd markrapp (Poa tri- vialis) for å reparere tunrapp- eller krypkveingreener. Trenden starta i Nord-Sverige, men har de seinere åra spedt seg sørover. I Norge er ikke markrapp like populær , og noen greenkeepere har i stedet sådd flerårig raigras (Lolium perenne) for rask . Korlvarig raigras aa aitenskupolig øssistent. Kortvarig raigras med lovende egenskaper som beite- og silovekst. De kortvarige raigrastyper har evne til svært rask gjenvekst.

De kan gi store avlinger av god kvalitet, også under våre klimatiske forhold. Men uekstene ouetruintrer i,kke.