Skogskjøtsel

God skogskjøtsel er en forutsetning for å sikre et bærekraftig skogbruk. Skjøtselen skal legge grunnlag for en langsiktig, bærekraftig ressursforvaltning ut fra en helhetlig vurdering av skogøkologiske, økonomiske og tekniske forhol biologisk mangfold og mulige klimaendringer. TRESLAG i Norge – ny app fra Skogkurs.

Bestandspleie i barskog – faghefte. Dette fagheftet er en omfattende samling av forskningsbasert kunnskap om bestandspleie i gran- og furuskog.

Det bør være av interesse for mange innen skognæringen, ikke minst innen forvaltning og skoleverk. Hvor tett bør det plantes? Ulike måter å utføre ungskogpleie?

Hva koster det å la andre utføre skjøtselsarbeidet? Og hvor lønnsomt er det å gjøre . Etablering av ny foryngelse, for å sikre ny produksjon og god økonomi i fremtidsskogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst. Kunnskap om konkurranse og vekst er en viktig forutsetning for de fleste behandlinger.

Skogskjøtselen bygger for en stor del på produksjonsøkologien for trær.

Genetikk og naturskogens prosesser er andre viktige forutsetninger for skogskjøtselen , som tas opp i kurset. For å øke kunnskapen om mulige skjøtselstiltak vil vi . Skogbehandling og skogskjøtsel. Gjennom skogbehandlingen kan vi påvirke skogens vekst og utvikling. Målet er å utføre en skogskjøtsel som gir god økonomi.

Nynorsk, Skogrøkt, utmark og bedrift. Nordsamisk, Vuovdedikšun, meahcci ja fitnodat. Engelsk, Silviculture, Wilderness and Enterprises . I slutten av august møttes skogeiere, representanter fra skog- og miljøforvaltningen, studenter, samt forskere fra Norge, Sverige og Danmark, på Skog og landskap i Ås til konferansen Aktiv skogskjøtsel øker biomasseproduksjonen.

Foredragene handlet blant annet om best mulig bruk av trevirke . Målet må være å utføre en bærekraftig skogskjøtsel som gir en optimal virkesproduksjon basert på volum og kvalitet. Planteforedling er en del av skogskjøtselen. Valg av riktige foryngelsesmaterialer er en grunnleggende del av skogskjøtselen. Sammen med gode foryngelsesrutiner, riktig plantetall og hensiktsmessig ungskogpleie legges grunnlaget for langsiktig og bærekraftig skogproduksjon. Tilgang: Tilgang for norske IP-adresser.

Publisert: Oslo : Landbruksforl. Overordnet post: Norbok.

Forfatter: Sælthun, Sander. Kilde for metadata: NO-TrBIB . En vellykket etablering av ny skog er avgjørende for fremtidig produksjon og økonomi. Det har stor betydning at foryngelsesinnsatsen tilpasses forholdene på stedet og at tiltak settes inn til rett tis. Klimaet varierer også i forhold til høydelag og nærhet til Randsfjorden. EU-prosjekt for lønnsom og bærekraftig skogskjøtsel.

Det er også viktig å tenke på faren for. NIBIO er leder for EU-forskningsprosjektet TECH4EFFECT, der kunnskap og teknologi skal gi en mer effektiv skogskjøtsel. Bioøkonomien og det grønne skiftet fordrer økt bruk av biomasse fra skog.

Har du en jobb du skal ha gjort? Legg jobben ut på anbud og bli kontaktet av fagfolk med rett kompetanse. Du vil fremover modtage en mail når der kommer nye matchende jobannoncer.

Boka inneholder stoff som er sentralt for ungdom som ønsker å jobbe med skog og utmark, det kan være som skogsarbeidere, skogsentreprenører, i utmarksnæringene eller som ønsker å gå videre med høyere utdanning innenfor.