Suksesjon myr

Fagstoff: En studie av økosystemet myr gir oss kunnskap om hvordan organismene påvirker suksesjonen. Elevøvelse av Martine 3MKB 18. Hensikten med forsøket er å studere en myr og finne ut hvilken fase av suksesjon myren er i. Dersom det er artene selv som endrer forholdene, kalles det autogen suksesjon. Suksesjon skjer som en følge av at forholdene endres.

Et eksempel er gjengroing av et tjern til myr.

Landområdet i ytterkanten av vannet er skog, deretter vil det være myr , så siv og innerst vann. Der er slikt suksesjonsprosessen bygger seg opp, utenfra og innover. Tjernet jeg var ve var kommet så kort i suksesjonen at det hovedsakelig kun var siv, med litt mose ytterst i vannkanten.

Denne myren kalles en torvmyr fordi det hovedsakelig vokser torvmose der, men jeg observerte også tyttebær- og blåbærlyng, gress, reinlav og småbusker. Disse plantene er blant de biotiske faktorene i dette økosystemet. Vi har to typer suksesjoner. Den ene er primær suksesjon , som skjer når utviklingen starter et sted det ikke er noe plante- og dyresamfunn fra før av.

Den andre er sekundær suksesjon. Da starter utviklningen på et sted det .

Et økosystem er en naturtype som består av bestemte organismer og miljøforhold. Ulike økosystemer kan være myr , skog, innsjø og fjell. De levende organismene utnytter ressursene i omgivelsene så de får det de trenger for å overleve.

Det abiotiske miljøet endrer seg hele tiden for eksempel som at . SUKSJESJON I ØKOSYSTEMET MYR. Torvmose holder veldig godt . Utstyr Mobilkamera og nettsiden rolv. Med litt omkringliggende furu og bjørk. Turen på Haglebu, bestod hovedsaklig av myrvandring.

Det er individenes driftighet og ytre krefter som er kraftkildene i en økologisk suksesjon. Gradvis vil det legge seg flere og flere lag, og etter en stund vil deler av innsjøen bli til sump og myr. Vi var på Haglebu den 16. Området jeg valgte å studere var ei myr , ettersom jeg tydelig kunne se at suksesjonen var i full gang her. Vannet var i ferd med å overtas av torvmose og myrull.

En myr har opprinnelig vært et tjern, som så har grodd igjen grunnet torvmose. Det er ikke mange andre planter som klarer å vokse her, fordi de fleste planter fortrekker å stå i luftig og porøs jord – noe som ikke finnes i et tjern da . Ekskursjon til Stelgevann. Det vi skal gjøre under forsøket er å dra på en ekskursjon for se om vår teori om suksesjon stemmer.

En suksesjon er en gradvis forandring av et økosystem over tid.

Hvordan utviklingen er . På andre siden av stien langs Gravningen finner vi en myr , her har det da tidligere vært et tjern, men som har grodd igjen. Foreksempel hvis en innsjø går over til å bli en sump eller en myr , vil det være suksesjon. Vi skiller mellom to hovedtyper suksesjon. Primær suksesjon og sekundær suksesjon. Grunnet dårlig vær og mye nedbør måtte vi gå et annet område enn planlagt.

Vi gikk tur i et myrområde i Haglebu. Det finnes allerede jordsmonn, og det kan være planter til stede. Myr er et økosystem og består av åpne . I utganspunktet uten jordsmonn – starter på bar stein eller mineraljord. Vi fokuserer i vår oppgave på å. Observer, undersøk og beskriv hvordan de biotiske og abiotiske faktorene påvirker biologisk mangfold og suksesjon i to ulike økosystemer, skog og myr.

Utviklingsforløpet og endepunktet for forandringen er i hovedsak kjent.