Tallefjøs storfe

Jeg har lang erfaring med tallefjøs både til storfe og sau. Våt rundball er å be om dårlig talle , det samme er for stor dyretetthet. Jeg forer med rundball med ts på ca og hver sau har m2.

Satse på ammeku og oppforing av okser innlegg 24. Flere resultater fra gardsdrift. Erfaringene fra feltforsøket viste at det kan være utfordrende å få til en velfungerende talle basert på grov flis, spesielt til storfe.

Men flisbasert talle til husdyr kan også fungere meget godt, så fremt en del forutsetninger er på plass. Basert på erfaringer fra prosjektet har vi listet opp nøkkelfaktorer med hensyn . Utdannet innen landbruksteknikk ved. Høgskolen i Hedmark avd.

Et alternativ for dyr i god vekst. Mindre arealkrevende og lavere strøforbruk enn med talle. Tilførsel av halm daglig etter ca 2-uker til utslipp. I hovedtrekk består enhetspriser av en del materialkostnader og en del arbeidskostnader. Disse er omtrent like store.

En kan regne at arbeidskostnaden for et bygg utgjør – av totale kostnader. Tegninger og kalkyler, pdf. A- Hadelandsfjøset, løsninger, pdf. A- Ammekufjøs, talle.

Andre nettsteder fra Mattilsynet. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Bruk av lokalprodusert treflis. Prosjektarbeid frem til nå har vært praktiske utprøvninger, men et større forskningsprosjekt er på gang.

Det krever jevnlig innsats med lufting og tørt strø på toppen. Hos alle forsøksvertene, med unntak av Asgeir. Godø, har det vært mulig å benytte traktor eller minilaster til dette arbeidet. Det er meget arbeidskrevende å gjøre dette for hånd. Fôrbrettet i tallefjøs for sau Bingeskillene og frontene boltes fast til stolpene i tallefjøs for sau.

Stolpene med U-profiler står løst på gulvet, og alt fjernes når tallen skal kjøres ut på vårparten. Sau på talle fungerer utmerket . Halm er det dominerende tallematerialet i dag, men dette er vanskelig å skaffe til en akseptabel pris i områder hvor det ikke dyrkes korn. Nye praktiske erfaringer viser at det kan være mulig å få tilfredsstillende talle basert på.

Denne er vanligvis bygget opp av en base av sagflis og halm, som etterfylles med strømateriale etterhvert, slik at urin og avføring dekkes til og tråkkes ned. Varmegang fra mikrobiologiske forbrenningsprosesser holder dette underlaget tørt, lunt og frostfritt selv i . Klima og kulturlandskap. Bygde vi alle nye landbruksbygg i. Norge I tre framover sto de alene. Om år: ny robot og inventar… (kyr).

Tenke flere trinn over flere år . SISU hest og husdyr leverer fjøs med stålbuer og stålkonstruksjoner. Tallefjøset blir ungdyrfjøs. Innredningen produseres hos DanEgtved og er godt egnet både til melkeku og kjøttfe. Bygget kan også helt eller delvis isolers med sandwichelemente.

De driver også kornproduksjon på 5mål. Ingar Andersen er i tillegg rådgiver på storfe i Nortura, og Anita Johnson er stråleterapeut på Radiumhospitalet. Dette er et uisolert stålbygg som . Så eit tallefjøs vil vel då vere ein fjøs der ein bruker eit slikt golv.

LaLa~ -I live in my own little world. Tilbud for Norturamedlemmer – fastpris. Søknad til Innovasjon Norge. Komposteringstalle er en lite utprøvd variant som kan være aktuell ved bruk av flis.

Samtidig drenerer den grove flisa så bra at behovet for god varmgang er mindre enn ved bruk av andre tallematerialer. Det mangler fortsatt mye kunnskap før vi kan si hva som er optimal framgangsmåte for bygging og drift av talle med lokalprodusert flis. Plastring av uteareal har fungert godt for både sau, storfe og hest.