Tap av sau på beite

Tap av sau på beite er én av Dyrebeskyttelsen Norges fanesaker. Gjennom informasjonsarbeid og holdningsendrende arbeid rettet mot politikere, bønder og publikum, håper vi å få belyst de faktiske årsakene til at sau dør på . Erstatningsordning for tap av sau på utmarksbeite, ikke for tap til fredet rovvilt. Dyr på innmarksbeite kan forsikres gjennom alminnelige forsikringsordnigner og er dermed ikke omfattet av. OBB og databasen gir dermed et godt .

I Norge viser statistikken for sau at det blir sluppet rundt to millioner dyr på beite hvert år. Gjennomsnittlig mister altså en norsk bonde prosent av alle sauene han slipper ut på beite. De fleste av sauene dør eller blir borte av andre årsaker enn rovdyr. Det kan være årsaker som sykdom, . Stortinget har fastsatt en . En av de mest aktive mytene er at norske sauebønder ikke passer på dyrene sine, skriver Erica Hogstad Fjæran, beite – og utmarksrådgiver i Norsk Sau og Geit.

Rovdyr er den største enkeltårsaken til tap av sau i utmark, skriver kronikkforfatteren. Foto: Siri Juell Rasmussen.

I tilfeller hvor gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein har dyreeieren en lovfestet rett til full erstatning. Søknad skal sendes til Fylkesmannen (søknad om erstatning tamrein sendes via Reindriftsforvaltningen). Nesten millioner kroner ble utbetalt i fjor.

Sau drept av fredet rovvilt 31. Det anbefales å søke elektronisk da dette gir raskere saksbehandling. Hvis du antar at fredet rovvilt helt eller delvis har forårsaket tapet, må du søke etter . Innenfor prioriterte rovviltområder er det per i dag nesten ikke sau på utmarksbeite, og derfor blir det nesten ikke tap her.

I tillegg brukes det store ressurser på forebyggende tiltak gjennom beitesesongen som f. Dette har også bidratt til å redusere tapene til fredet rovvilt. Bare en liten andel av sauene Staten erstatter som tap til fredet rovvilt blir funnet igjen, og det er omstridt hvor store de faktiske tapene er. Over halvparten av dyrene . Noe av forklaringen på at antall dyr det gis erstatning for er høyere enn dokumenterte tap er at det er vanskelig, . Vi håper og tror at nedgangen er en effekt av forebyggende tiltak.

I de mest rovdyrutsatte områdene er hjemmebeite mer brukt, og mange setter inn tiltak, som tidlig sanking og flytting av sau. Når sauen tas hjem fra utmarksbeite tidligere på høsten gir det færre tap , sier seniorrådgiver Øyvind Gotehus hos . Fravær av beitedyr fører til gjengroing, mindre tilgjengelig landskap og tap av biologisk mangfold.

Taps i Organisert beitebruk ( OBB) er lagt til . Du kan søkje om erstatning for produksjonssvikt som er forårsaka av klimatiske forhold eller katastrofeprega tap av sau på beite. Ved klimaavhengige skadar i plante- og honningproduksjon kan det gjevast erstatning ved. Du kan søke om erstatning for produksjonssvikt som er forårsaket av klimatiske forhold eller katastrofepreget tap av sau på beite.

Ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon kan du søke om erstatning ved. Den blir ikke sett etter, den blir sluppet løs på våren og hentet om .