Triploid laks

Han er produksjonsleder for matfisk ved Eide Fjordbruk, som allerede har den sterile laksen i sitt settefiskanlegg. Den sterile fisken er en såkalt triploid laks. Den er et resultat av langvarig forskningsinnsats som støttes av Forskningsrådet og drives i samarbeid med havbruksnæringen. Laksens gener kartlegges. Hemoglobinmengden er høyere per celle hos triploid fisk.

Det har blusset opp usikkerhet rundt produksjon av triploi eller steril, laks, etter at Mattilsynet har varslet restriksjoner for utsettet til Norway Royal Salmon (NRS) i Finnmark.

Triploid laks bruker like mye . Høy dødelighet har i sin tur tvunget NRS til å dempe sin volumguiding for triploid laks , som selskapets ni nye grønne konsesjoner er . Det fører til at et ekstra sett av hunnens kromosomer blir i egget og fisken blir triploid (tre sett med kromosomer), i motsetning til den normale tilstanden som er diploid (to sett med kromosomer). NRS-sjef Charles Høstlund sier til kyst. Vi har totalt satt ut millioner steril smolt, og den er fordelt på fire ulike lokaliteter.

Det er noe tidlig å konkludere for mye på årets utsett, men så langt så presterer den sterile fisken relativt likt med . Foreløpige resultater fra et pågående forsøk tyder på at triploid laks har noe høyere dødelighet enn diploid laks. En av de viktigste årsakene til dette er å hindre at oppdrettslaks parer seg med villaks og slik endrer dens gensammensetning.

Som et ledd i arbeidet for å minimere konsekvensene har avlsselskapene utviklet en metode for å . Fra da av reduseres veksthastigheten, og i siste fase frem til slaktevekt på 5-kg må en regne med ca. Forsøk med langtidseksponering ved høye temperaturer (°C) og dårlige . Et avsluttet FHF prosjekt har gitt ny sentral kunnskap om produksjon av triploid laks , med direkte nytteverdi blant annet for bedriftene som skal benytte triploid laks i “grønne tillatelser”, eller i andre sammenhenger. Det er normalt at en finner triploider blant vanlig oppdrettslaks (opptil 3– ), det skyldes at triploider kan oppstå spontant grunnet blant annet dårlig eggkvalitet. Imidlertid har en i noen tilfeller opplevd at triploid laks har noe. Målet med prosjektet er å avklare om triploid laks har samme motstandsdyktighet som diploid laks mot smittsomme sykdommer av stor relevans for norsk oppdrettsnæring.

Produksjon av steril laks er et effektivt tiltak for å redusere genetiske interaksjoner mellom . Sammendrag Oppdrett av laks har vært en suksesshistorie for Norge. Utviklingen har vært formidabel de siste tiårene fra en produksjon på ca. Under optimale produksjonsforhold presterer triploid (steril) laks på høyde med vanlig oppdrettslaks – også i en kommersiell storskala-produksjon. Det finnes i dag ikke nok dokumentasjon på at kommersiell produksjon av triploid laks er fiskevelferdsmessig forsvarlig.

I flere av de grønne tillatelsene som er gitt er det krav om bruk av triploid fisk. Mattilsynet kommer til å sette strenge krav til at oppdrettere som skal produsere triploid laks ivaretar . NOKs til prosjektet Sterile salmon by targeting factors involved in germ cell survival: novel vaccination strategies for sustainable fish farming under ledelse av. Tromsø, Bergen, Utrecht og Freiburg . Det er konklusjonen i et prosjekt gjennomført a. Havforskningsinstituttet og med deltakelse av NOFIMA, Universitetene i.

Tem peratur (°C) diploid triploid. Foropptak ved ulike temperaturer, 2n og 3n laks. Nærings- og fiskeridepartementet har gjort om på Mattilsynets vedtak om å nekte utsett av triploid laks ved anleggene til Wilsgård Fiskeoppdrett AS og Nor Seafood AS. Omgjøringen skjer i første rekke fordi departementet og Mattilsynet har vurdert enkelte rettslige spørsmål ulikt.

Universitetet i Bergen med avhandlingen “Solving bottlenecks in triploid Atlantic salmon production. Temperature, hypoxia and dietary effects on performance, cataracts and metabolism”.