Veileder for kommunale frisklivssentraler

Mange kommuner etterspør råd for etablering, organisering og kvalitetssikring av frisklivssentraler. I denne veilederen får du dette. Vi opplever et stort engasjement for frisklivssentraler , både i og utenfor helsetjenesten, og retter en stor takk til mer . Psykisk helse, livskvalitet, brukermedvirkning og samhandling har blitt viet større plass enn i . På frisklivssentralene skal deltakere få hjelp til endring gjennom metoder som har dokumentert effekt.

Kontakt: Avdeling grupperettet folkehelsearbeid.

Veileder for kommunale frisklivssentraler –. Besøksadresse: Universitetsgata Oslo. Med bakgrunn i behov for mer og tydeligere informasjon på noen områder, og samfunnsutviklingen for øvrig, er veilederen nå oppdatert. Lærings- og mestringstilbud er ett av utviklingsområdene for frisklivssentralene. Helsedirektoratet har revidert veilederen for kommunale frisklivssentraler.

Hvorfor trenger vi kommunale frisklivssentraler ? Kontakt : Avdeling grupperettet folkehelsearbeid. Et gruppe- og individrettet tiltak for å møte helseutfordringene i.

Status kroniske ikke-smittsomme sykdommer og helseatferd. Sosiale helseforskjeller. Det er nå år siden Frisklivssentralen i Modum ble etablert, som den . Rundt 1frisklivssentraler finnes i Norge i dag. En skriftlig veileder for kommunale frisklivssentraler beskriver kvalitetskrav og anbefalinger for etablering, organisering, videreutvikling og drift av kommunale frisklivssentraler. Forside av dokumentet veileder for kommunale frisklivssentraler.

Resept for et sunnere Norge. Lavterskelmodeller og Trening på resept. Ny helse- og omsorgstjenestelov og folkehelselov. VEILEDER FOR KOMMUNALE FRISKLIVSSENTRALER. Elin Vikene — sist endret 15.

Studien viser hvordan individuell livsstil og helseatferd blir utpekt som problemframstilling av de ikke-smittsomme sykdommene. Vi viser til den nevnte veilederen som ble lagt ut for høring 17. Roede er meget positive til den økte satsingen på forebyggende helsearbeid og kommunale frisklivssentraler (FLS). Vi har stor tro på at arbeidet som nå settes i gang kan gi resultater i form av en sunnere befolkning og bedre folkehelse. I vår kommune heter vi FriskLIV Kongsberg.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester pålegger kommunene å etablere forebyggende helse- og omsorgstjenester (jf. § 3-2).

Frisklivssentraler er en utprøvd og evaluert modell, og en anbefalt måte å organisere slike helse- og omsorgstjenester på. Frisklivssentralen bidrar til å oppfylle lovpålagt krav til kommunen om styrking av de forebyggende tjenestene, og er et godt . Kurs i mestring av depresjon ( KID) er lagt opp som undervisning hvor deltakerne lærer en kognitiv forståelsesmodell og tilhørende teknikker og metoder rettet mot å endre tanke og. Frisklivsentral er beskrevet i Nasjonal Helse- og Omsorgsplan som et viktig tiltak for å nå målene om å forebygge mer og bedre helsen.

I Vår kommune heter vi FriskLIV Steinkjer.