Abiotiske faktorer i fjellet

Jo høyere vi kommer på fjellet , desto mer ekstreme blir de abiotiske faktorene. Strålingen fra sola kan være ganske sterk. Vi regner med at strålingen øker med 2– for hver 1m vi går oppover. Sterkere ultrafiolett stråling demper veksten hos mange arter i høyfjellet.

Som regel øker vinden i høyden, og temperaturen . Klimaet er en viktig abiotisk faktor i fjellet.

Gjennomsnittstemperaturen er lav også om sommeren, men . Dyr, planter, insekter – kort sagt alle levende organismer som er del av økosystemet. Akkurat som skuespillere i en . Vi så hvordan planter og dyr tilpasser seg de forskjellige sonene. Det var veldig lærerikt å se de ulike sonene i fjellet og hvordan vegetasjonen utviklet seg nedover fjellet ! Vær, vann, vin bekker, sol og mange andre slike eksempler på abiotiske faktorer , fikk vi kjent på kroppen og sett hvordan det påvirker . Felt, Oppgave: Norge er et fjelland. Etter hvert som vi beveger oss høyere, forandrer landskapet, floraen og faunaen seg.

Fjell og stein har vi mye av.

Det blir kaldere og mer værhardt. Noen viktige beiteplanter i fjellet. Abiotiske faktorer : Temperatur. Kort, isfri periode og generelt lav sommertemperatur gir lav overflatetemperatur. Dette sammen med sterk vindeksponering gir ofte liten grad av termisk sjiktning . Men siden jeg er privatist, så har ikke jeg vært på noe ekskursjon og undersøkt et økosystem.

Har prøvd å sette meg litt inn i fjellet som økosystem, men lurer på om dere kunne fortelle litt om hvordan man måler abiotiske faktorer ? Har lært meg dette med ruteanalyse, gradientanalyse. Det er tilpasset til sine omgivelser. Arter lever på mange ulike steder, perfekt tilpasset til forholdene. Noen arter kan leve i flere forskjellige soner. Hvilke biotiske og abiotiske faktorer kjennetegner den alpine sonen?

Hvorfor er det forskjellige arter i forskjellige soner? Hvilke arter i lavlandsskogen er på vei oppover i fjellet ? Jordas klima og natur er i stadig endring. Hvorfor utgjør noen få graders temperaturøkning en trussel for naturen? Jeg lurer litt på de ulike abiotiske faktorenes betydning i fjellet.

Men disse tingene er viktige for organismene.

Disse ikke-levende tingene som klima og landskap kaller vi abiotiske, de er ikke-levende. KLIMA ER EN VIKTIG ABIOTISK FAKTOR. Hvordan tror du inngrepet påvirker mangfoldet av arter som lever i området?

Når mennesket inntar fjellet. Bildet viser en demningen. Enkel registrering i det aktuelle naturområdet. Biotiske og abiotiske faktorer. Skogøkologi Læreplanen sier at du skal planlegge og gjennomføre et større feltarbeid med en undersøkelse av biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem.

Skogen er et variert økosystem som strekker seg fra kysten og opp til fjellet og fra sør til nord i hele landet. Derfor er det vanlig å inndele høyfjellet i tre soner: lavalpin, mellomalpin og høyalpin sone. Grensene til de ulike sonene varierer mye, alt ut i fra de abiotiske faktorene som spiller inn!

Den lavalpine sonen strekker seg fra skoggrensen og opp til der sammenhengende blåbærvegetasjon og vierkratt tar slutt. Det ikke-levende i et økosystem består av de abiotiske faktorene. Dette er faktorer som setter grenser for alle de levende organismene. Med andre ord utgjør mye av det ikke-levende miljøet rundt levende organismer ulike abiotiske faktorer. De abiotiske faktorene betegner i . Spredte busker og sammenhengende vegetasjon, men ingen trær.

Ingen sammenhengende vegetasjon. Det som vokser er mose og lav. Enkelte karplanter og busker kan forekomme. Hva er de største utfordringene planter og dyr møter på fjellet ?