Akvakulturregisteret

Logo Fiskeridirektoratet. Det inneholder en oversikt over akvakulturtillatelser og enkelte vesentlige vedtak knyttet til disse. Akvakulturregisteret er ett av de offentlige registrene i Brønnøysundregistrene i Brønnøysund.

I tillegg inneholder registeret en oversikt over overføringer, pantsettelser og andre rettigheter som er tinglyst på tillatelsene. I Fiskeridirektoratets register over akvakulturtløyve kan du søke etter informasjon om løyve og lokalitetar eller få opplysningar om enkeltløyve. Formål og saklig virkeområde. Registeret gir en oversikt over akvakulturtillatelsers innhold og enkelte vesentlige . Krav om akvakulturtillatelse. Departementet kan gi tillatelse til å drive akvakultur (akvakulturtillatelse) etter §§ og 7. Slik tillatelse kan også erverves ved overføring etter § 19.

Ingen kan drive akvakultur uten å være registrert som innehaver av akvakulturtillatelse i akvakulturregisteret , . Datasettet er en dimensjonstabell med følgende kolonner: TILL_NR – Et . Utkast til forskrift om endring i forskrift 28. Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx. ArcGIS Online Item Details. Note: Click on Item Link to go . Hjemmel for inngåelse av avtale om pant i akvakulturtillatelse er akvakulturlovens § 20.

Pantretten gjelder akvakulturtillatelsen i sin helhet, slik den er til enhver ti jfr akvakulturlovens § og forskrift om akvakulturregisteret § 8. Flatene er tegnet basert på lokalitetenes klarerte ytterpunkt registrert i Fiskeridirektoratets akvakulturregister. Dette er en stor dag for næringen, slo hun fast i sin åpningstale. Denne utredningen tar for seg prising av oppdrettskonsesjoner.

Fremgangsmåten har vært å. Ved innhenting av prisene har også potensielle forklaringsvariabler blitt tilegnet. Etableringen av akvakulturregisteret vil bidra til større forutsigbarhet og bedre kapitaltilgang for næringen, sa fiskeri- og kystminister Helga Pedersen da h. Etter omlegging av akvakulturregisteret , er kultiveringsanlegg tatt ut av dette registeret. Lokalitetsnavn, Lokalitetsnavn som hentes fra akvakulturregisteret basert på lokalitetsnummer.

Voksne hunnlus, Lusetelling som rapportert fra lokaliteten. Tom kolonne indikerer at tall ikke er rapportert. Tallet indikerer at lokaliteten har rapportert at den har gjennomført telling uten å finne noen lus i denne klassen. Men for bankene er det likevel viktig å være oppmerksom på at det er flere forhold som kan utfordre verdien av sikkerheten. Om akvakulturtillatelsen.

Registeret er et realregister (jf. pantel. § 1-fjerde ledd) med Brønnøysundregistrene som registerfører. Alle registrerte fasiliteter i akvakulturregisteret. Data fra Fiskeridirektoratet. Kart kun laget for testing, feil i data kan forekomme. Map created by Tore Norheim Hagtun in CARTO.

Det er imidlertid usikkert om denne funksjonen vil være på plass i første versjon av skjema. For ytterlige informasjon om utfylling av skjema for . Kategorier: “LAKS” eller “ØRRET”. Dato for når prøven ble tatt ut. Datoen skal være lagret som dato med “dd. Alle kommuner og fylkeskommuner som har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig.

Overf0ringa gjeld f0lgjande akvakultur! Om plassen ikkje strekk til, bruk side 2). Eit loyvenummer bestar av tre delar.

Bokstavskode for fylke (ein eller to bokstavar), kommune (ein eller to bokstavar) og lapenummer.