Arealkrav sau

På vårbeitet kan støttefôringa gå føre seg frå kraftfôrautomat eller på eit areal der berre lamma får tilgang (kryp-fôring). Sambeiting med storfe og sau reduserer smittepresset av innvortes parasittar og beitet blir betre utnytta. Støttefôring av trillinglam på vårbeite.

Hvor mye areal må man regne i fjøset pr sau ? Hvor stort areal av beite må man regne pr sau må man regne? Kulturbeite areal per sau ? Jeg har mange spørmål, men jeg beynner . Flere resultater fra gardsdrift. Når omleggingen av husdyrholdet på en driftsenhet starter, skal derfor alt areal som skal brukes til fôrpro- duksjon, ha status som økologisk eller karens. Kommunen kan ha egne vedtekter for blant annet beiteti båndtvang og forbud mot enkelte gjerdetyper.

Reglene som gjelder kan derfor være ulike fra kommune til kommune. Etter friluftsloven § er utmark alt som ikke er innmark, hvilket vil si at alt udyrket og ikke bebygd areal , iflg. Kor mange dyr som kan gå i eit utmarksområde er heilt avhengig av naturvilkåra på staden og kva mål ein har med beite – bruken.

Halde riktig beite- trykk er viktig. Blir beitetrykket for høgt må dyra eta mindre næringsrike planter og tilveksten går ned. For lågt dyretal kan gje.

Når sauene går på talle, er det nødvendig med cirka mper sau for at tallen skal fungere. Areal per søye innendørs. Innmark i stedet for i utmark. Ved overgang fra tradisjonelt sauehold i utmarka til full eller delvis innmarksbeiting er det en hovedutfordring å finne en optimal balanse mellom arealgrunnlaget og dyretall.

Formålet med forskriften er å legge forholdene til rette for god helse og trivsel hos sau og geit, og sikre at det tas hensyn til dyrenes naturlige behov. Forskriften gjelder for hold av og aktivitet i forhold til sau og geit. Slaktelam på sluttfôring på haustbeite. Søye med lam på fulldyrka heimebeite gjennom sommaren. Beitebruk for kjøttproduksjon.

Italiensk raigrasbeite Sæter fagsenter . Næringsbehov og krav til beite. Produksjonsresultat og økonomi med godt beitebruk. Kvifor er godt beitebruk på innmark viktig ? Godt fôr-høgt grovfôropptak.

Har en talle, og god plass i fjøset fra før er dette en stor fordel for å møte kravet om fast liggeareal og arealkrav på mper sau ved økologisk drift. Småskriftet omhandler ulike sider ved sauehold som er spesielt for øko- logisk drift. Utfordringene for økologisk sauehold . Holder til beite og vinterfôr. Noe areal blir ikke beitet på våren – høstes ! Høsten krever dobbelt areal.

Ikke samme arealet høstes første og andre gang. Norsk landbruksrådgiving Innlandet. Et EU-regulativ setter slike krav også for småfe i økologisk produksjon, noe Norge har fulgt opp i sitt regelverk for økologisk landbruk. Dette betyr at alle norske saueholdere som driver . Lam er sau , med innsett om hausten.

Minste krav er tak og ly ( ikkje best praksis). Når er ute areal inne areal ? Best praksis tak og vegger med oppsamling av gjødsel og overflate vatn. Krav til inneareal med 4 . Konvensjonelt regelverk. Plass per dyr innendørs.

Saueflokken er synkronisert, dvs. Forsøk utført på Universitetet for miljø- og biovitenskap har også vist at liggetiden til sau økte betraktelig ved arealøkning på liggeplassen fra – 75mper dyr. Forskningen til stipendiat Grete H. Tilgjengelig areal av ”liggeplasskvalitet” bør være minst 8mper sau.

Jørgensen ved UMB viser at sauer generelt vil ha større plass og at avstanden mellom individer faktisk er mindre blant. Et forsøk der sauenes areal ble økt ved å tilby dem et uteareal, viste at sauene benyttet dette i stor grad og at værforholdene i liten grad påvirket . Nyttbart utmarksbeiteareal er areal der ein kan rekne med at dyr tek fôr av betydning for tilvekst i frå.