Årsverk sau

Trur ca 1sau blir rekna som et årsverk ,og kyr med påsett et årsverk. Har sjøl kyr pluss påsett og sau utanom. Flere resultater fra gardsdrift. Rapport: – Sauebøndene må bli flinkare økonomar – Nationen.

For at eit sauebruk skal utgjera eitt årsverk , må bruket ha mellom 1og 2sauer , men dei to forskarane strekar under at det ikkje er nødvendig å ha så mange sauer for å tena pengar på sauehaldet.

Det er ikkje slik at alle må ha 1sauer. Et årsverk regnes ut på forskjellige måter, avhengig av hvor du er ansatt. Selve utregningen er enkel, men avhenger av arbeidsbelastningen i yrket ditt. Inntektsverdi av jordbruksfradraget ved ligningen og volumframregninger er inkludert.

Arbeidet på en gård med storfekjøtt og melkeproduksjon fra kyr gård utgjør nesten to årsverk. Inntjeninga fra gården skal dekke lønn til leid arbeidskraft og avkastning på kapitalen, i tillegg til bondens inntekt. Referansebruksberegningene viser tall for ulike produksjoner, bruksstørrelser og ulik plassering i landet.

De svakeste har et driftsresultat per vinterfôret sau som ligger under halvparten av gjennomsnittet, mens de sterkeste har et driftsresultat per vinterfôret sau som er dobbelt så høyt som gjennomsnittet. Sæter ser i utgangspunktet for seg å drive dette alene, med unntak av lammeperioden om våren. Det var ifølge Sæter vanlig å regne 1sau på et årsverk , men det er ikke nok for å kunne leve av det.

Skal jeg kunne leve av inntektene av sau , må det drives rasjonelt og på en slik måte at jeg greier driften. I årets jordbruksforhandlinger har Staten foreslått at prisen på sauekjøtt skal økes med tre kroner kiloen til bonden. Sau har allerede vært på inntektsbunnen i mange . Næringen som mange mener skal bli den nye oljen, er likevel langt bak målt i bruttoprodukt per årsverk. Veldig mange har ikke forstått hvor stor betydning olje- og gassindustrien har hatt for Norge, men det viktigste nå er å se framover og skape nye lønnsomme arbeidsplasser og industri som kan. KONOMIEN I SAUEHOLDET – VIKTIGE FAKTORER.

FOR ØKT LØNNSOMHET NÅR EN HAR SAU PÅ. VEDERLAG TIL ARBEID OG EGENKAPITAL PER ÅRSVERK ,. Tolkning: det som er igjen til betaling for total . Vederlag til arbeid og kapital pr. Oversikt over utvalgte tall som ligger til.

Dei ligg an til å få ein inntektsvekst per årsverk på rett over 40.

Også sauebønder med over 2vinterfôra sauer kjem ut med godt over 40. Også bruk med fjørfeslakt, i hovudsak kyllingproduksjon, kjem ut med ein inntektsvekst . Antall vinterfôra sauer. Kg kjøtt per vinterfôra sau.

Konvensjonelle sauebruk. Framregning inklusive volumframregninger fra regnskapsåret. Melk, kyr årsverk. Korn, 3daa, årsverk. Sammenlignet med tilbudet, kommer et bruk med vinterfôra sau ca.

Satsen for kvalitetstillegg for lammeslakt blir 5kroner etter forliket. Det legges også på 2kroner per sau for de første 1sauene i forliket. Sau , 1vinterlôra sauer.