Biologisk mangfold i norge

Biologi › Vitenskapsgrener i biologien › Økologi Bufret Lignende 16. Biologisk mangfold , som også kalles biodiversitet, er mangfoldet av levende organismer. Som oftest viser biologisk mangfold til antall arter, men det kan også vise til genetisk mangfold.

Artsmangfoldet angir antall arter i et område, samt hvordan antallet individer fordeler seg på de artene som finnes i . Hvorfor mister vi naturmangfold?

Hva skjer når arter dør? Hvordan kan vi stanse tapet av biologisk mangfold ? Det omfatter også biologiske prosesser og økologisk funksjon på ulike nivåer. Naturen gir oss produkter . Det å sikre bevaringen av dette livets bibliotek er derfor den viktigste livsforsikringen vi kan investere i. Definisjon: Det finnes ingen standard definisjon for hva biologisk mangfold er, men det kan kort forklares som.

Nedbygging, oppstykking og gjengroing av naturområder er i dag den viktigste grunnen.

Meldingen beskriver hvilke utfordringer vi står overfor, og hvilke virkemidler regjeringen vil bruke for å møte disse utfordringene. Politikken skal bidra til at vi når våre tre nasjonale mål for naturmangfold . Det finnes mye og god informasjon om bestandsutviklingen for ulike arter i norsk natur og kulturlandskap. Her sammenfattes informasjon fra flere forskjellige datakilder og hensikten er å gi en helhetlig beskrivelse av utviklingen for . Noen fremmede arter er bevisst satt ut i norsk natur, mens andre er rømt fra oppdrett eller utilsiktet innført i. Tap av biologisk mangfold kan føre til merkbare endringer i det miljøet vi er vant til å betrakte som. Fagstoff: Gjennom hele jordas historie har miljø og klima vært i endring. Noen ganger har det skjedd store endringer i løpet av kort tid som følge av naturkatastrofer.

Mange arter har dødd ut fordi de ikke har greid seg under de nye miljøforholdene. Det er sannsynlig at om lag prosent av de artene som . Skog er den dominerende hovednaturtypen. Det vil si at det er i skogen vi finner størstedelen av arealet som er viktig for bevaring av biologisk mangfold.

Det er registrert flere naturtyper som Oslo har et spesielt nasjonalt ansvar for, som kalkrike strandberg og kalkskog. Disse finnes for en stor del i tilknytning til Oslofjorden. FNs klimapanel slått fast. Tapet av naturmangfold vil komme til å redusere kommende generasjoners valgmuligheter kraftig.

Forfattere: Marianne Evju, Vegar Bekkestuen, Hans Haavardsholm Blom, Tor Erik Brandru Harald Bratli, Björn Nordén, Odd Egil Stabbetorp, Anne Sverdrup-Thygeson, Frode Ødegaard.

Kan vi måle biologisk mangfold ? Norge har sluttet seg til .