Bonitet skog

Bonitet er et mål for skogmarkens produksjonsevne. H40- bonitet beregnes med utgangspunkt i gjennomsnittlig høyde for de 1grøvste trærne pr hektar, ved en brysthøydealder på år. Ved hjelp av en funksjon med parametrene brysthøydealder og den gjennomsnittlige høyden på de 1grøvste trærne, beregner man . Høg og særs høg bonitet : Barskog, blandingsskog og lauvskog med forventet produksjonsevne for bartrevirke større enn m³ pr.

Middels bonitet : Barskog, blandingsskog og lauvskog med forventet produksjonsevne for bartrevirke mellom 3-m³ pr.

Låg bonitet : Barskog og . I norsk skogbruk brukes H40-systemet for å angi skogens bonitet. H40-systemet angir trærnes overhøyde på voksestedet ved 40-års brysthøydealder (alder etter at treet har nådd meter). Skog , låg bonitet :Barskog og . Det forutsetter optimalt stell.

Når daglengden blir kortere enn en . Det å vurdere skogsmarkas evne til å produsere virke av forskjellige treslag ( boniteten ). Boniteten kan enten angis direkte i tilvekst (m pr. hektar og år) eller i klasser ut fra en nærmere angitt bonitetsskala.

Kjennskap til bonitering er nødvendig ved skoglig planlegging, ved kjøp og salg og annen verdsetting . Hogstklasse er omtrent ferdig utvokst skog med mye verdifullt tømmer. På dårlig bonitet vokser skogen seinere og trærne er eldre i hogstklasse her enn på god bonitet. En stor maskin på eller hjul med et såkalt hogstaggregat. Verdien av produksjonsskogen av gran og furu avhenger av hvor godt jordsmonnet er for skogproduksjon ( boniteten ), hvor gammel skogen er, om denne skogen er ”tett” nok slik at den produserer det boniteten tilsier, og kostnadene ved nyplanting etter framtidig hogst.

Her mangler jeg data og kan bare . Antall år fra etablering av ny skog til hogstmodenhet bestemmes av kvaliteten på jordsmonnet i skogen , eller boniteten som vi kaller det i skogbruket. Jo bedre jord , jo fortere vokser trærne både i høyde og i bredde. Grovt tømmer er som regel mer verdifullt enn smått tømmer. Hvis hele arealet består av . Planlegging og forberedelse for. Produksjon og inntektsnivå øker betydelig fra lav til høy bonitet.

Plantetallet bør derfor differensieres i forhold til bonitet (se nåverdifiguren i økonomiavsnittet). Høyest mulig bonitet vil selvsagt gi best mulig avkastning pr dekar, men også være det som er mest lønnsomt å drifte, fordi kostnadene forbundet med driften vil være betydelig lavere når avstandene fra felling til velteplass er minst mulig, i tillegg til at skogen vokser raskest, og det er høyest sannsynlighet for . Høydebonitet og produksjonsevne ved konvertering mellom vanlig gran, ask, bøk, eik, platanlønn og svartor i Sør-Norge. Conversion functions for estimating site index and yield projec- tions between noble hardwood species and Norway spruce in South Norway.

Detta verktyg hjälper dig att översätta ett ståndortsindex till bonitet enligt Skogshögskolans boniteringssystem.

Analysene indikerer at på lav bonitet er tilveksten i bledningsskog og jevnaldret granskog nokså lik. På høg bonitet og særlig ved stor grunnflate vil bledningshogd skog ha en tillvekst som ligger godt under tilsvarende i jevnalderskogen. Jag satt precis och tittade i min skogsbruksplan.

Hur räknar när det gäller bonitet ? Litt om bonitet og hogstklasser i skogen. Skogbruk er et eget fag og de fleste skogeierne benytter fagfolk for vurdering og uttak av tømmer. Du bør derfor ikke sitte med kunnskap for å drifte skogen på en forsvarlig måte.

Men, det er greit å kjenne noe uttrykk som du møter i hverdagen, for eksempel i prospekt . Fordeling på grunnflatemiddeldiameter og grunnflateveid middelhøyde av flatene i andre milleserie der også bonitet er registrert på. Fordeling på treslag og hogstklasser av flatene i den delen av materialet der alder og bonitet økonomisk kartverk er registrert. Skogbonitet er et mål for arealets evne til å produsere trevirke.

Egenskap i datasettet som skal brukes til å fremstille kartlaget heter ARSKOGBON.