Dekningsbidrag sau

Utvikling dekningsbidrag. Antall lam om høsten pr vinterfôra sau. Avdrått ved ulike lammetal og høstvekter, kg. Produksjonsinntekter ved 100. Gjennomsnitt dekningsbidrag sau i Tveit.

Hvordan analysere grovfôrkostnad? Tveit har egenutviklet Excel-modell for analyse. Tar utgangspunkt i skatteregnskapet. Men hva er en stor sauebonde? Mens antall sauebønder har gått ned med nesten de.

Ikke driftsregnskap i Duett. Auken frå året før var på heile prosent, eller 2kroner om ein vil. Jeg tenker snart å starte med sau. Jeg ønsker å starte med cirka.

Eventuelt hvor mange rundballer treng man for å fore 2sauer ? Overta nedlagt går og begynne med sau innlegg 7. Bygge driftsbygning sau innlegg 12. Flere resultater fra gardsdrift. Natura Drøv-blandingene økte i pris nå i februar, årsaken er den høye importprisen på økologisk korn (hvete). Beregninger av dekningsbidrag er vist i tabellen. Ved reduksjon i avlingsnivået ved overgang til økologisk saueproduksjon og fortsatt parring av årslammene, blir.

Tal lam om høsten (gangslam NILF). Andre variable kostnader. Dekningsbidrag uten tilskot. Husdyrtilskot, sau over år. Men vi ser store forskjeller i resultater.

Forskjellen fra de beste til gjennomsnittsgruppa var kr 6kroner per sau. STIKKORD: FAGOMRÅDE: Sauehol beting med sau , økonomi og beiting, innmarksbeite, marginale arealer som beite, dekningsbidrag sauegard. SAMMENDRAG: Prosjektet BeiteRessurs har vært ledet av Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO). De beste Best dekningsbidrag på sau: Mange . Opplysningene fra de to kildene ble satt sammen til en dekningsbidragsanalyse for å finne de økonomiske forskjellene. Driftsopplegg ammeku = driftsopplegg sau.

Forskrifter og offentlige krav til ammeku = forskrifter og krav til melkeku! Sone gjelder for hele Finnmark og for kommunene Karlsøy, Lyngen, Storfjor. Merknader: Leveranse gjennom grossist gir et distriktstilskudd på kr per kg.

Arbeidskrav: timer per dekar . I artikkelen konkluderes det med at skal det lønne seg å øke driftsomfanget fra 3til 4sau må produksjonsresultatet opprettholdes og helst bedres. Det er også nødvendig at de faste kostnadene holdes nede.