Fiskeri og havbruk

Norsk fiskeri og havbruksnæring selger sjømat til hele verden. Derfor er det viktig at rammebetingelsene er forutsigbare , slik at næringen er konkurransedyktig og lønnsom. Norges lange kyst er som skapt for fiske og havbruk.

Norges havområder er mer enn seks ganger større enn våre landområder, og har noen av . Utdanninger innen fiskeri- og havbruk gir kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i næringen. Utdanningene omfatter blant annet fiskeri, oppdrett og marin bioteknologi.

Alt om fiskeri og havbruk ! Les flere artikler om fiskerinæringen, fiskeoppdrett, havbruk, sjømat, avl, lakselus og mye mer. Marine ressurser og utviklingen av marin sektor ( fiskeri , havbruk og bioteknologi) er tillagt en nøkkelrolle i utviklingen av samfunns- og næringsliv i Norge. Studieretningen i havbruk er en tverrfaglig studieretning. Det betyr at du tilegner deg biologiske, tekniske, økonomiske og organisatoriske kunnskaper innen havbruk. Du vil blant annet lære om biologisk og bærekraftig produksjon, oppdrettsteknologi, ulike miljøeffekter og dyrevelferd.

Norge har et veldig godt utgangspunkt for videre utvikling av de havbaserte næringene. Havbruksnæringa og kystfiskeriene deler både miljø og ressurser, og begge tjener på en bærekraftig utvikling.

Fiskeri – og akvakulturområdet er et relativt nytt fagfelt for standardisering De senere årene er det kommet mange standarder både nasjonalt og internasjonalt. Disse dekker flere områder og handler om alt fra maskestørrelse på fiskegarn t. Høyres mål er en lønnsom fiskeri – og havbruksnæring. Det viktigste er å sikre en bærekraftig ressursforvaltning og bedre rammebetingelser for norsk sjømatprodu.

Møre og Romsdal fylkeskommune skal saman med dei marine næringane i fylket vere med å identifisere flaskehalsar for innovasjon, vekst, verdiskaping og lønnsemd. Gjennom å kople forsking, forvaltning og næring skal vi vere med å løyse utfordringar i næringa og initiere nye forskings- og . Noreg forvaltar eit havområde som er seks til sju gonger større enn Fastlands- Noreg. Norsk sjømatnæring leverer i dag sjømat til forbrukarar i meir enn 1land. Fiskeri- og havbruksnæringen er Norges nest største verdiskaper etter petroleumsnæringen.

Med store avdelinger kysten rundt er Simonsen Vogt Wiig en etablert og anerkjent rådgiver til både den sjø- og landbaserte delen av næringen. Vår fiskeri- og havbruksgruppe har en variert klientportefølje . Wikborg Rein har bred erfaring og spisskompetanse innen alle aspekter ved fiskeri og havbruksrett og innenfor de forretningsjuridiske områder som har spesiell betydning for denne næringen. Vår bistand omfatter blant annet rådgivning knyttet til rammelovgivning, inngåelse av kontrakter i den daglige drift, samt oppkjøp, . Vista Analyse leverer samfunnsøkonomiske analyser av næringens vekstpotensial, dens investeringsbehov, dens regionaløkonomiske og nasjonaløkonomiske betydning, og næringens miljøvirkninger.

Våre advokater kjenner bransjen svært godt etter tiår som rådgivere innen fiskeri og havbruk. Vi har inngående kjennskap til . BioNord – Produksjon av biogass i Nord-Norge.

Transaksjoner, teknologibeskyttelse, regulatorisk rådgivning og entreprise for fiskeri – og havbruksnæringen. Renhold og hygiene innenfor fiskeri og havbruk blir stadig mer utfordrende. Våre konsulenter hjelper deg med å finne de beste løsningene for din bedrift.

Ring oss i dag for en uforpliktende prat!