Foredling av fisk

Når fisk og skalldyr skal selges fersk, frosset, saltet, tørket eller røkt, kreves det kunnskap om hvordan råstoffet best bevarer sine egenskaper og optimal kvalitet. Nofima har lang erfaring med de tradisjonelle metodene for foredling av fisk og sjømat. Foredling er å omforme råvarer til ferdige produkter.

Raffinering er en kjemisk-teknisk rensningsprosess. Man kan for eksempel foredle sukker, metaller og råolje. For industriell foredling anvender man et .

Forskere vil gjøre det like billig å foredle fisk i Norge som å sende den til Kina. Lønnsom foredling av fisk er et ledd for å bli verdens ledende sjømatnasjon. SINTEF har analysert muligheter og begrensninger i en rapport til Sjømatindustriutvalget. Automatisk trimming av laks – teknologi under utvikling i prosjektet RoboTrimNo1.

Analysen omfatter hvitfisk, laks og pelagisk . Dyrt å foredle fisk i Norge. Dette fagområdet i NSL tar for seg eksport- og foredlingsindustrien i Norge, med hovedvekt på oppdrettet fisk. NSL arbeider på bred front med rammebetingelsene for denne delen av næringen.

Dette gjelder både ovenfor norske så vel som internasjonale myndigheter. Nyvunnet verktøy gir bedre foredling av fisk. I et nylig avsluttet prosjekt, har det blitt utviklet et verktøy som sørger for ensretting av pelagisk fisk i standard kilos kartongen.

Verktøyet – ensretteren – vil på sikt også kunne tas i bruk ved behandling av ulike fiskearter. Utnyttelse av biprodukter fra foredling av fisk og skalldyr –. Utfordringer og realistiske muligheter. Gardermoen Radisson Blu hotel 27. Professor, Norges fiskerihøgskole.

UiT Norges arktiske universitet . Fiskerministeren ber næringen skjerpe seg, og mener det er uakseptabelt at stadig mer norsk fisk blir foredlet i Kina. Nordlaks har et av Norges mest moderne anlegg for foredling av laks. Vi har produkter av høy kvalitet av laks og regnbueørret. Nordlaks leverer fersk og fryst fisk, både som hel fisk og som videreforedlede produkter.

I tillegg produserer vi de ferskeste fiskeoljene du får på markedet i vår biotekniske avdeling. Formålet med dette prosjektet var å koble data fra fartøy og produksjonsanlegg for å utvikle et system for målrettet høsting, med den hensikt å optimere kvaliteten på råstoffet og verdien på sluttproduktet. For å utvikle et system for målrettet høsting i norsk hvitfisksektor, ble det først gjennomført intervju med aktører i . Tilgangen på fisk er ikke lengre et fortrinn, fordi liberalisering, internasjonalisering og teknologiutvikling har gjort råstoffmarkedet globalt.

Effekter av kronekurs Perioder med lavere oljepris og fallende oljeinvesteringer har satt sine spor i norsk økonomi.

Redningen for flere bedrifter har vært en svakere . Rapport om foredling og produksjon av fisk. Reidar Johnsen, Andrea A. Utvikling og implementering av teknologi som reduserer manuelt arbeid er en hovedstrategi for å utvikle foredling av fisk i Norge. Dette er pekt på som en av hovedutfordringene i den.

Skolen samarbeidet med VESO Vikan AS om hvordan bioteknologi brukes i foredling av fisk. Aktuelle hovedområder i læreplanen. Etter Vg- studieforberedende utdanningsprogram.

En beregning Kystmagasinet har gjort viser at så mye som 100. Stadig mer av norsk fisk foredles i utlandet. Men eksporten av sløyd fersk laks øker . Vi har over tretti års erfaring med industriell foredling av reker. I begynnelsen jobbet man 1prosent for hånd. Selvsagt ble damene etter hvert lei av å pille reker, så de første maskinene som pillet ble sett på som rene velsignelsen, sier Prytz videre.

Nå er rekefabrikkene nærmest helautomatisert: I dag . Sjømat Norge foreslår at den statlige markedsavgiften på sjømat blir justert ned for bearbeidede produkter for å understøtte mer industriell foredling i Norge. Organisasjonen ber samtidig regjeringen videreføre avgiftsnivået for hel fersk og fryst hvitfisk på , og redusere avgiftene for sild og laks til. Rundt 6kontrolloppdrag ute på kai per år.

Sikrer kreditter til kjøpere, 6mill utestående på.