Foredling

Foredling er å omforme råvarer til ferdige produkter. Raffinering er en kjemisk-teknisk rensningsprosess. Man kan for eksempel foredle sukker, metaller og råolje.

Ved krysninger, utvalg av passende kombinasjoner, renavl eller rendyrking og bokføring av gode raser kan nye gode raser fremstilles og gamle bevares. Meget spesifikk foredling gjøres i dag med genteknologi.

I hagebruk mener man med foredling også formering ved poding og okulering av sorter som . Når fisk og skalldyr skal selges fersk, frosset, saltet, tørket eller røkt, kreves det kunnskap om hvordan råstoffet best bevarer sine egenskaper og optimal kvalitet. Nofima har lang erfaring med de tradisjonelle metodene for foredling av fisk og sjømat. Definisjon av foredle i Online Dictionary. Norsk oversettelse av foredle. Oversettelser av foredle.

Informasjon om foredle i gratis engelsk online ordbok og leksikon.

Vi kan foredle en planteart ved å plukke ut de plantene som har de egenskapene vi ønsker, og bare la disse plantene formere seg videre. Vi ønsker for eksempel at en kornplante skal ha stive strå og store aks, og at den skal tåle litt frost. Fra en kornavling tar vi vare på kornet fra planter som har disse egenskapene, og . Når kaffebærene er modne skal de høstes. Dette gjøres enten for hånd eller maskinelt. Ulike mekaniske hjelpemidler kan være til hjelp i denne arbeidsintensive prosessen, men ettersom kaffe ofte dyrkes i fjellskråninger, er mulighetene begrenset.

I Brasil, hvor det dyrkes kaffe i flatere områder er maskinell . Finn synonymer til foredling og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett. Nordlaks har et av Norges mest moderne anlegg for foredling av laks. Vi har produkter av høy kvalitet av laks og regnbueørret. Nordlaks leverer fersk og fryst fisk, både som hel fisk og som videreforedlede produkter.

I tillegg produserer vi de ferskeste fiskeoljene du får på markedet i vår biotekniske avdeling. Publisert av: Arne Steffenrem. Gjennom skogplanteforedlingen jobber vi for mer arealeffektiv produksjon av kvalitetstømmer, økt opptak av karbon og høy genetisk variasjon som gjør skogen mer robust for klimaendringer.

Forskningen viser at en skogeier nå kan regne . Blant bedriftene som driver slakting og foredling av laks og ørret, har flere av aktørene de siste årene valgt å samle slakterivirksomheten i færre og større enheter. Samtidig har stadig flere flyttet foredlingsvirksomheten ut av Norge og inn i EU. Utvidelsen av EU har bidratt til å forsterke denne trenden. Dette fagområdet i NSL tar for seg eksport- og foredlingsindustrien i Norge, med hovedvekt på oppdrettet fisk. For norsk marin sektor . NSL arbeider på bred front med rammebetingelsene for denne delen av næringen.

Levende dyr, slakt og foredling. En merkbar forbedring i viktige egenskaper kan oppnås ved å velge ut de beste individene i skogen, og pode dem i plantasjer for frøproduksjon. Bonden er også en kunde som vi tar mål av . Omtrent en tredjedel av alt granfrø i handelen er produsert i slike plantasjer. Avkommet gir informasjon om foreldretrærne. Fenotypen hos trær, som andre organismer, består av . Det strømmer inn bra med elg til foredling hos Solør viltforedling i Hof-Åsa i Åsnes.

Totalt egner man med at rundt 2elg blir levert for beredning ved anlegget til Turid og Kjell Eierholen. Det siste produktet har óg lange tradisjonar, særleg når familiane . Få oversikt over lønnsomhetsmarginer når du vil. Anlegget er tilrettelagt for foredling av både kjøt og fisk, når dette kan skje til ulike tider.

Det er utstyrt med hengebane, skjerebor bandsag, kjøtkvern, kjøthakke og pølsestappar. I tillegg har anlegget ei vakuumpakkemaskin og vekter med utskrift for etikett. Bord og andre apparat er lette å flytte, då dei er .