Geoteknisk kategori

A1(901) i Eurokode Ref. GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD. Geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse. Stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, eller svært store økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser.

Uavhengig kontroll, utføres av et annet firma enn det som utførte prosjekteringen. Jo større dit byggeprojekt er, og jo vanskeligere jordbunden er, desto større er kravene til at afdække potentielle risici ved hjælp af en jordbundsundersøgelse. Et højhus kommer for eksempel i en anden kategori end et cykelskur.

Vi kigger nærmere på de geotekniske kategorier. Når du bygger, er det vigtigt . Populært kan man beskrive det som videnskaben om, hvordan man stiller tunge ting på jorden uden at de bevæger sig. SAK – § 9-og § 9-4. Egenkontroll i geoteknisk kategori kan behöva kompletteras med kontroll utförd av en från det aktuella projektet oberoende. Ungdomsskole Levanger, Røstad multiconsult.

Prosjekteringsforutsetninger. Dette er en datarapport, geoteknisk kategori er derfor satt til 1. Digitalt signert av Eigil Haugen. De vesentligste endringene i denne sammenheng er å finne i kapittel men endringene påvirker også andre kapitler.

For vegprosjekter i kvikkleireområder er det ellers vist til at disse alltid skal vurderes klassifisert i geoteknisk kategori ( høyeste nivå). Da det legges til grunn en prosjektering basert på Eurokodene (NS-EN) som angitt i punkt 2. Valg av kategori gjøres ut fra standardens punkt 2. TEK § være ivaretatt. Krav til prosjektering”.

I geoteknisk kategori skal de angivne partialkoefficienter multipliceres med en mo- delfaktor γs = 25. I det omfang det dokumenteres, at brudmåden for den undersøgte geotekniske kon- struktion er varslet med bæreevnereserve, kan der regnes med KFI = 1. For byggegrubeindfatninger, midlertidige udgravninger og . Til fastsettelse av kravene til geoteknisk prosjektering kan det innføres tre geotekniske kategorier , og 3. CCog små eller uvesentlige økonomiske, sosiale eller miliømessige . Planlagte arbeider vedrørende idrettshall og fjernvarmeanlegg faller inn under kategorien konvensjonelle konstruksjoner, og krav til prosjektering er vurdert til å være i henhold til geoteknisk kategori 2. At hovedbæresystem er gjennomført og dokumentert som prosjektert. Nærmere om kontrollområder. Seksjonsleder Stein Olav Njøs.

Konsekvensklasse, risikoklasse og geoteknisk kategori. Iiten konsekvens i form av tap av menneskeliv, og små eller uvesentlige økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser. Fastsettelse av geoteknisk kategori og.

Statens vegvesens HåndbokV220. For den prosjekterende (PRO) er det dette som gjelder: Kontroller at den geotekniske vurdering angir geoteknisk kategori og pålitlighetsklasse, samt beskriver eventuell rapportering i byggeprosessen. Obligatorisk i tiltaksklasse og 3. For en utførende (UTF) er det dette som gjelder: Kontroller før oppstart . Endast vad som är speciellt för plattgrundläggning hanteras här.

Metoder för såväl överslagsberäkning som mer noggrann beräkning redovisas liksom exempel med s. Eksisterende bygg skal rives og nytt bygg settes opp.