Geoteknisk rapport

Foreliggende rapport beskriver grunn-, stabilitets- og fundamenteringsforhold for planlagte bygg med hensyn til grunnens bæreevne og setningsegenskaper. Anbefalt fundamenteringsløsning er henholdsvis grunn fundamentering på fjell og stålkjernepeler til fjell. Region Øst – Ressursavdelingen – Berg- og geoteknikk seksjon. Tre pålitelighetsklasser RC RCog RCkan knyttes til.

Vurdering av områdestabilitet ved . Geotekniske undersøkelser.

Oppdragsgiver: Jessheim Bygg og Eiendom AS. Rådgivende arkitekt og ingeniørfirma. Planlegging, prosjektering . Det ble ikke funnet kvikkleire eller sprøbrudd leire etter definisjon fra ref.

Det planlegges ny firefelts Efra Langangen til Rugtvedt. Moheim og en over Bergsbygda og. Kjent informasjon om grunnforhold er samlet og gjennomgått.

Det er gjort inneledende vurderinger om hvor det kan finnes store geotekniske utfordringer og det er gjort vurderinger om. Udarbejdelsen af den geotekniske rapport er baseret på resultaterne, som er opnået i marken ved udførelse af jordbundsundersøgelsen.

På baggrund af vurderingerne fra de opborede jordprøver anbefales og beskrives den teknisk og økonomisk mest fordelagtige funderingsmetode for . Fylke: Hedmark Kommune: Våler Sted: Våler. Adresse: Flere Gnr: Flere Bnr: Flere. Dette notatet beskriver grunnforholdene i skråningen nord for Randselva like nedstrøms for Kistefoss der det skal etableres en vei ned til den planlagte kunstbroen.

Veien vil bli bygget som anleggsvei i byggeperioden og senere oppgradert til permanent adkomstvei med noe høyere nivå på kjørebanen. Norges vassdrags- og energidirektorat. Ellen Davis Haugen, NVE. Rambøll: Morten Tveit, Rolf Aasland. Denne NVE-publikasjonen omhandler utredningen . Bøadalen – Tistel, geoteknisk rapport for reguleringsplan.

KV 1hp meter 12 Vik kommune. Indledende undersøgelse. Nærværende iordbundsundersøgelse er en orienterende undersøgelse med henblik på salg af parcelhusgrun med forventning om parcelhusbebyggelse i et plan uden kælder. Prosjekt: Industriveien 1. Utarbeidet av : Siri Bente Haugen. Kontrollert av: Vidar Gjelsvik.

OC-leire (forvitret øverst) til ca. Foreliggende notat beskriver grunn-, stabilitets- og fundamenteringsforhold for planlagte bygg med hensyn til grunnens bæreevne og setningsegenskaper. Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger.

Brandtenborg, prosjektleder i Modum kommune, har bedt om en geoteknisk vurdering i forbindelse med kommunes planer om bygging av boliger og barnehage på. Skredsvikmoen på Geithus. Løsmassene på tomten er varierende.

Vanligvis er det øverste laget mellom og. Under dette laget ligger leiravsetninger, som er middels faste og ligger under den planlagte bygningen. Tykkelsen på leirelaget varierer fra til m. Tiæregode København S. Pioceríngsundersøgelse for fundering of erhvervsbyggeri.

Vi er ikke bekendt med et konkret proiekt.