Glyphogan eco

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Batchnummer og produksjonsdato: se emballasjen. Formulering: Løselig konsentrat. Merknad: Se på etiketten til preparatet. Høyluftfuktighet i tillegg til god temperatur og god jordfuktighet fremmer effekten og gir de aller beste resultatene.

Effekten vises etter 1-uker avhengig av ugrasart, temperatur og dose. Vårbehandlet stubbåker . Agil 1EC (Felleskjøpet Agri). Glyfanova Pluss (Felleskjøpet Agri). Glyphogan ECO (Felleskjøpet Agri). Virkninga er best ifølge Mattilsynet om sprøytinga skjer om morgenen.

Dersom produktet brukes i plantefelt, skal plantefeltet merkes med plakater som er godkjent av Mattilsynet. På sikkerhetsbladet står det at . Virksomt stoff, Glyfosat: 360. Normert arealdose (NAD), 400. Tillatt i økologisk landbruk, Nei. GLYPHOGAN ECO L (KRT 1).

Fritekstsøk Kun nytteorganismer. Roundup Spray ( Felleskjøpet Østlandet). På arealer der det er mye hønsehirse er det ikke praktisk mulig å luke og luking på disse arealene kan føre til dryssing av frø. Bruk av glyfosat i moden bygg mot hønsehirse må følge samme retningslinjer for bruk som ved bekjemping av kveke , jfr.

Tiltaket er kun aktuelt der det er så mye hirse at det ikke er mulig å luke effektivt samtidig som det er høstbar avling av bygg. Metoden er kun en nødløsning der hønsehirse opptrer i overraskende stor . Touchdown Premium glyfosat 360 . Disse kan brukes både til kveke, høymole, soleie mfl. Solør-Odal landbruksrådgiving, innvilget dispensasjon for å bruke enkelte Glyfosat-preparater til å påskynde modninga i bygg og havre. Kjemikaliets bruksområde.

Plantene må være i god vekst ved behandling, og kveka bør ha minst 3-friske blad. Mot kveke, andre ugras og løvkratt. Til: ADAMA Registrations B.