Havet som økosystem

Jeg skal skrive om havet som økosystem , og vet at det kan være en svært omfattende oppgave. Jeg har sett litt gjennom forumet, men har ikke funnet noe av det jeg var på jakt etter. Jeg har bestemt meg for å konsentrere meg om økosystemet i strandsonen, fjæra, på åpent hav og dypt hav.

Innledende spørsmål og oppgaver. Et økosystem kan beskrives som et miljø med organismer.

Det er en samling af organismer: bakterier, svampe, planter og dyr i et afgrænset område. En skov, en sa- vanne, en sø eller et hav er alle eksempler på et økosystem. Udover organismerne be- står økosystemet også af det omgivende miljø. Minna, Sander og Hassan. De levende organismer kan indgå i mange forskellige fødekæder, som i samspil med forskellige omgivelser kan give forskellige . Nedbrydered Små dyr, som lever af døde dyr og planter.

Energi og nærringstoffer Naturens skraldespand Omannet til uorganiske salte FødenetFF.

Lavet af Tobias Friis Havets økosystem. Havet som Økosystem Rækkefølge, som organismerne æder hinanden. Det her er en fødekæde, den vil jeg arbejde lidt med. Når vi studerer fjæra som et økosystem ser altså på hvilke organismer vi finner i dette miljøet og samspillet mellom disse.

Fjell, skog, myr, ørken, hav , innsjø og hogstflate er eksempler på økosystemer. Og som vi ser kan disse områdene variere i størrelse(ibid.). Havet er vårt største, eldste og mest kompliserte økosystem.

Dette gjør jorda til den blåeste planeten i vårt solsystem. Til tross for hav forplantning bare 200. Hver liter sjøvann inneholder ca. I klare tropiske farvann når lyset bare . Typisk for Arktis er lave temperaturer, lite nedbør og sterk sesongvariasjon i innstråling av sollys. Fysiske faktorer påvirker bl.

Disse parameterne er avgjørende for omfanget av produksjonen i vannmassene. Særlig vestkysten av Svalbar .

Gå til Økosystem – Havet deles opp i flere økosystem. En horisontal oppdeling gjøres mellom neristisk sone ovanfor kontinentalsoklene og oseanisk sone over oseansokkel. Vertikalt kan havet oppdeles i pelagialen, det frie vannpeilet, som utgjør største delen av havets vannmasse og som i sin tur oppdelas i ulike . Likevel er dette økosystemet det som er dårligst kartlagt og omfattet av vern.

Det marine økosystem omfatter komplekse næringskjeder representert ved plante- og dyreplankton, alger, krepsdyr, bløtdyr, svamper, børstemark, koraller, fisk, fugl og sjøpattedyr. Havet rommer en enorm variasjon av levesteder, og har spesielt . Rammebetingelsene for økosystemet legges av det fysiske miljøet, som inkluder bunndyp og -type samt havets egenskaper i form av . Fisk i tareskog viser et av mange økosystemer i havet. Ekornets økologiske nisje består av de miljøfaktorer ekornet må ha for å leve.

Trofiske nivå i et økosystem. Organismene har ulike roller i . Den termohaline sirkulasjon er fundamental for fordeling av vannmasser og føgelig fordeling og sammensetning av arter inner et økosystem. Vi trenger mere viten om utviklingen av havstrømmene.

Fronter i havet og deres posisjon og styrke trenger å bli forstått bedre. Evnen marine organismser har til å . Videre vil selvsagt årstidsvariasjonene i lys, temperatur og næringssalter ha betydning for produsentene i havet (både planktonalger og makroalger). De fleste produsentene har derfor en årstidssyklus som er en del av deres nisjetilpasning i miljøet.

Disse produsentsyklusene er i sin tur utgangspunktet for.