Helsekort sau

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. No har eg endeleg funne helsekort for storfe på ei nettside. Men kvar får eg tak i helsekort for småfe? Meinte vi fekk det tilsendt . En oversikt over værer og bukker som benyttes felles. Andre situasjoner hvor dyr i dyreholdet kommer i kontakt med dyr fra andre dyrehol dato for slik kontakt og hvilke dyr det gjelder.

Dyreholder er også ansvarlig for at helsekort blir. Dette forebygger dyrelidelser og utbrudd av smittsomme sykdommer. Vi anbefaler disse brukerne å bruke meieriet sitt system med permer, og bruke Kjøttbransjens hefte som veiledning til å dekke kravene til KSL for kjøttproduksjon på eventuellt sau eller gris. Bruk perm fra Fatland til KSL-handboka og til eventuelle helsekort til gris eller sau.

Lag et enkelt og oversiktlig system uten for store . Plikten til å oppbevare dyreholdjournal og helsekort gjelder selv om dyreholdet opphører. Når dyr med individuelle helsekort overføres til nytt dyrehol skal helsekortopplysninger overføres sammen med dyret. Geitkontrollen og helsekortordningen er grunnlaget for dokumentasjon av produksjon og helse, samt for beregning av avlsindekser. Det gir også grunnleggende dokumentasjon for KSL.

Nøyaktige registreringer her gir mulighet for gode oversikter, målretta rådgiving og framgang i . Her skal alle individbehandlinger gjort av veterinær eller eier føres, også profylaktiske behandlinger, vaksinasjon, parasittbehandlinger o. Dette for å bevisstgjøre sauebrukerne i riktig bruk av legemidler og dokumentere. Interessen for Gammalnorsk spælsau er økende, og det er stadig flere som starter opp med alt fra noen få til mange sauer. I henhold til forskrift om bekjempelse av dyresykdommer er det forbudt å overføre hunndyr av sau fra en besetning til en annen. Spør om helsestatus, og om det foreligger helsekort.

Aktuelt lovverk for hold av sau. Merkeforskrift ( merking, dyreholdjournal, helsekort ). Forskrift om bekjempelse av dyresykdommer . Oppbevaring av dyreholdjournal, identitetskort og helsekort. Svin: Individer som tilhører arter i svinefamilien Suidae og Tayassuidae, og krysninger av disse holdt som husdyr. HELSEKORT BUSKAP SAULAM – Animalia HELSEKORT BUSKAP SAULAM.

KSL-verkty, nyttige linker til helsekort , merker husdyr – KSL – Matmerk KSL Skjemaer, helsekort , brosjyrer, plalater og infoark. Helsekort til sau og lam – Animalia . Vi trenger sauer fra alle områder i fylket, fra Bjerkreim og Bjørheimsbyg fra Ryfylke, Gjesdal og Jæren, sier de to sauevokterne. BEITEOMRÅDE MED KOBOLT Når våren kommer, sendes. Hver sau har sitt eget helsekort der alt registreres. For oss er det spesielt viktig å ha full kontroll.

Lam skal ha godkjente øyremerke, seinast ved vårsanking 1. Søk om dispensasjon frå plikt til å ha opphaldsrom til sau på vinterbeite. Lov om dyrevelferd §23). Led Sau er eit dataprogram utvikla av Lindholt Data Programma hjelper deg på ein framifrå måte å halde orden på sauebesetninga di. Du registrerar inn alle lammingsopplysningar, fødsels-, vår-. Mindre å betala på medlemskapet til . Emilie er til liks med dei fleste andre sauer av rasen gammalnorsk spælsau svært tillitsfulle og kjælne.

Har ein lite erfaring med sau anbefalar vi å lese seg litt opp. Fjellaren anbefalar desse to. Alle livdyr som vert levert frå sauen.