Hva er biologisk mangfold

Biologisk mangfold eller biodiversitet er summen av artsmangfol genetisk mangfold og økologisk mangfold i et område. Trusler mot det biologiske. Kartlegging av biologiske. Biologi › Vitenskapsgrener i biologien › Økologi Bufret Lignende 16.

Som oftest viser biologisk mangfold til antall arter, men det kan også vise til genetisk mangfold. Artsmangfoldet angir antall arter i et område, samt hvordan antallet individer fordeler seg på de artene som finnes i .

I Norge dør arter ut og naturtyper blir borte. Hvorfor mister vi naturmangfold? Hva skjer når arter dør? Hvordan kan vi stanse tapet av biologisk mangfold ? Artene lever i økosystemene, og de er derfor avhengig av at økosystemene finnes og er store nok.

Naturmangfoldet er med andre ord all verdens livsformer og deres levesteder. Det omfatter også biologiske prosesser og økologisk funksjon på ulike nivåer. Det å sikre bevaringen av dette livets bibliotek er derfor den viktigste livsforsikringen vi kan investere i.

Fagstoff: Bevaring av økologisk mangfold skjer ut fra etiske, estetiske, økologiske og direkte nyttehensyn. For å beskrive variasjonen i naturen brukes ofte uttrykket biologisk mangfold. Begrepet viser til den store bredden, antallet og variasjonen i naturtyper, arter og arveanlegg. Mangfoldet i naturen representerer store verdier, men så langt har vi bare oppdaget rundt millioner arter på . Ved å ta vare på det biologiske mangfoldet , sammen med lufta, jorda og vannet, sikrer vi livsgrunnlaget for oss og de neste generasjonene.

Dette inkluderer all variasjonen av naturtyper, dyr, planter og andre livsformer på jorda. Det er vanlig å dele det biologiske mangfoldet i tre nivåer: genetisk mangfol artsmangfold og økosystem-mangfold. Forskere: Biologisk tilintetgjørelse truer sivilisasjonen. Antall dyr på jorda faller dramatisk som følge av miljøødeleggelse og befolkningsvekst. Det truer grunnlaget for menneskelig sivilisasjon, hevder forskere.

Et eksempel på det enorme mangfoldet på korallrevet. Kan du se hva den ligner? Den generelle samfunnsutviklingen med stadig mer intensiv utnyttelse av naturressurser og arealer er en økende trussel mot det biologiske mangfoldet.

Jordas naturlige økosystemer endres i økende tempo til utbyggingsområder eller kultiverte arealer, mens kortsiktige økonomiske interesser medvirker til overbeskatning av . Skog er i vid forstand et eget økosystem, men skogarealene kan i sin tur deles inn i mange ulike naturtyper, blant annet på grunnlag av klima, topografi og jordsmonn. Både uttak av ressurser og utslipp av kjemikalier og drivhusgasser har negative effekter på det biologiske mangfoldet. Direktoratet for naturforvaltning (DN) .

Den estetiske verdien av intakt natur er åpenbar, selv om de færreste legger merke til om en sjelden plante- eller dyreart forsvinner. Det finnes også gode etiske argumenter for ikke å utrydde arter. Men hva med den økonomiske verdien av det biologiske mangfoldet ? JORDBRUKETS KULTURLAND-.

SKAP ER VIKTIG FOR DET BIO-.