Hva er kulturlandskap

Kulturlandskap er landskap som i større eller mindre grad er påvirka av mennesker. Det upåvirkede naturlandskapet er kulturlandskapets motsetning. Bufret Lignende Det mentale landskapet – hva er det? Det finnes en type kulturlandskap som ikke er fysisk påvirket av mennesker. Dette er de forestillingene om landskapet vi bærer i oss, vi kaller dette det mentale landskapet.

Dette er synlige spor, men også spor som befinner seg i vår bevissthet.

Eidsvollsmennene uttalte ”Enige og tro til Dovre faller”. For eksempel så er Dovre noe mer enn bare noen fjell. Fjellene er knyttet til vår . Uttrykket er av generell karakter og omfatter både landsbyg by- og industrilandskap.

Mellom kulturlandskapet og naturlandskapet finnes ingen helt skarpe grenser. Jordbruket har hatt stor betydning for utviklingen av kulturlandskapet i hele Europa. Når bruken og driftsformene endrer seg, må vi gjøre aktive valg og tiltak for å ta vare på verdifulle områder med spesielle, viktige kvaliteter.

Norge har ennå mange verdifulle kulturlandskap.

Naturtyper eller gamle kulturmarker er i ferd med å forsvinne på grunn av endringer i kulturlandskapet. En rekke planter, insekter og dyr fins bare i dette landskapet. Miljødirektoratet samarbeider med landbruket, Riksantikvaren og flere forsknings- og . Med kulturlandskap mener vi landskap som er formet av menneskers liv og virke opp gjennom tidene, eller landskap som på forskjellig vis bærer i. Et kulturlandskap er et landskap som har blitt helt eller delvis omformet av menneskelig aktivitet. Uttrykket omfatter både jordbrukslandskap, bylandskap og industrilandskap.

Noen ganger er skillet mellom kulturlandskap og naturlandskap tydelig, andre steder er grensene svakere. Beitemark, kystlyngheier og slåttemark er . Motsetningen er naturlandskap, eller urørt natur. Les mer i denne artikkelen p. I dag skjer forandringene imidlertid så raskt at uvurderlige verdier står i fare for å forsvinne før vi i det hele tatt er klar over hva vi mister.

Den største trusselen mot verdiene i kulturlandskapet er i dag gjengroing, men også nedbygging, nedleggelser og driftsendringer spiller . Hva skjer om slåttemarka og kystlyngheia forsvinner? I slåttemarka får enga gjerne stå urørt til plantene står i full blomst og har satt frø. Først da blir enga slått. Deretter slipper beitedyra til. Det gjør at plantene fortsetter å spre seg, noe som gir ideelle forhold for utallige insekter.

Vi har mange blomsterarter som vokser på.

Menneskers bruk av naturen har gitt ulike kulturlandskap. Mange kulturlandskap og naturtyper er i ferd med å forsvinne. Gjengroing er en stor trussel mot naturmangfoldet i kulturlandskapet. Fagstoff: Norsk kulturlandskap er en viktig attraksjon for turistene – både for de norske og de utenlandske.

Gårdsbutikker og besøksgårder er eksempler på utvikling av reiselivsprodukter med tilknytning til kulturlandskapet. Et velstelt og attraktivt kulturlandskap er hva turismenæringen trenger som grunnlag for sin næringsvirksomhet, samtidig som kulturlandskapet er viktig for opprettholdelsen av et rikt og variert biologisk mangfold. Men hvordan skal den nye produksjonen landskap måles og verdsettes? Hvordan kan de nye, store og moderne . Men hvilke konsekvenser har egentlig gjengroinga? Hva vet vi om hva som vil skje med landskapet og det biologiske mangfoldet, med reiselivet og med vår egen tilnytning til landskapet om gjengroinga for fortsetter i årene fremover?

HVoRdAN FoRsTåR Vi gjENgRoiNg? Flere områder (bl.a. Høstad) er angitt som nasjonalt viktige kulturlandskap og ett område med slåttemark, Grønlia-Lade, har status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. Grønlia på Lade er ei vakker blomstereng og en rest av av . For å kunne forvalte noe som er så komplekst, har så mange kvaliteter (og utfordringer) og betyr så mye for så mange må vi vite hva vi har. For å kunne slå fast om det endrer seg i den ene eller den andre retningen – for eksempel som følge av politikken – må vi ha noe å sammenligne med.

Utvalgt kulturlandskap er en utmerkelse som Staten har gitt til noen få eksklusive områder i Norge på bakgrunn av verdier de innehar. Hva er utvalgt kulturlandskap ?