Innsjø økosystem

Fyldig oppgave om innsjøen som økosystem. Horten natursenter Biologi 2. Abiotisk og biotiske faktorer. It is not enough to belive what you see.

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler.

Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere. Kan noen forklare meg sammenhengen mellom lys, dyp og primærproduksjon i enn innsjø ? I skyggen av debatten om global oppvarmning har det vært lite oppmerksomhet om effekten av andre menneskeskapte utslipp. I en studie i dagens utgave av tidsskriftet Science legges det fram forskning basert på data fra norske, svenske og nordamerikanske innsjøer. Studien setter søkelys på det globale . Fagstoff: I et velutviklet økosystem er det god balanse i forholdet mellom de ulike organismene og i organismenes forhold til naturmiljøet. Over et begrenset tidsrom kan et økosystem derfor oppfattes som en stabil tilstand.

Dette gjelder imidlertid ikke i en langsiktig betraktning. Mellom ulike økosystemer er det mindre som knytter organismene sammen.

Et økosystem blir dermed en naturtype som kjennetegnes av bestemte organismer og miljøforhold. Eksempler på ulike økosystemer kan være innsjø , myr, skog, fjell, fjære osv. Hver av disse kan deles opp mer detaljert, for eksempel barskog og . Skjematisk oversikt over et akvatisk økosystem. Som eksempel brukes en innsjø ( fig. ). Innsjøens økosystem , med de fire hovedkomponenter (- i fig.). Betegnelsen kan også omfatte hele biosfæren, altså den delen av Jorden der levende organismer kan eksistere.

Det ikke-levende i et økosystem består av de abiotiske faktorene. Dette er faktorer som setter grenser for alle de levende organismene. Med andre ord utgjør mye av det ikke-levende miljøet rundt levende organismer ulike abiotiske faktorer.

De abiotiske faktorene betegner i . Det finnes også næringsfattige . En innsjø får vann via nedbør og regn. Innsjø : -Åpent vann skaper liv i lanskapet. Innsjøsystemene på Svalbard er stort sett karakterisert ved lite nedbør, tykk og klar is (5–m), kort isfri periode (1–måneder), relativt lave vanntemperaturer sommerstid (opptil 6–°C), lav næringstilførsel, lav primærproduksjon, lav biodiversitet og med røye som eneste fiskeart. Jeg har en lekse på å skrive en feltrapport om en innsjø i Elverum.

Klassa dro til Sagtjernet( Innsjøen ) og skulle måle forskjellige ting og fange dyr som lever i og ved vannet. Så det jeg lurer på er: Hva er de viktigste abiotiske . Omfanget av aktiviteter som påvirker vassdrag og innsjøer i Norge øker.

Det er viktig at den samlede påvirkningen på lang sikt ikke blir større enn at økosystemene bevarer sin naturlige tilstand. Norske elver og innsjøer er forholdsvis lite påvirket av menneskelig aktivitet i forhold til andre land i Europa. Naturindeksen har noe lavere . Rapporten presenterer de første resultatene fra basisovervåking av økologisk tilstand i store. I et økosystem er det en balanse mellom de levende organisme. Jorda er et økosystem hvor menneskene er øverst i næringskjeden, og måten vi lever på påvirker balansen i systemet.

Skogtjern er små innsjøer som vanligvis er bunnfrosne om vin.