Introduserte arter i norsk natur

Nye arter truer naturen blant annet gjennom parasitter, sykdommer og i konkurranse med eksisterende arter. Import av planter og trær, bevisst og ulovlig . Fagstoff: Med fremmede arter mener vi dyr, planter eller mikroorganismer som ikke forekommer naturlig i et område. Mange slike arter har stor spredningsevne og kan skape problemer som ugress og skadegjørere og forstyrre det stedegne plante- og dyrelivet. Det er forbudt å innføre ville arter til Norge.

Det høres kanskje rart ut, men når vi slipper ut nye arter i norsk natur kan resultatet bli færre arter.

Mange av dem fortrenger de stedegne artene eller påfører naturlig flora og fauna andre typer skader. Enkelte av dem blir såkalte invasjonsarter og fortrenger det meste av de naturlige arter i store . Mange av de fremmede artene som finnes i Norge utgjør liten eller ingen trussel mot naturmangfoldet, mens en del fremmede arter gjør stor skade i området de sprer seg til. Disse utgjør det vi i denne sammenheng kaller en økologisk risiko.

Vi kaller dem fremmede skadelige arter. Omtrent prosent av disse regnes for å enten utgjøre en svært høy risiko eller høy risiko for landets naturmangfol mens ca. Arter som finnes naturlig i . Den gir en god oversikt over fremmede arter som ikke finnes opprinnelig i vår natur , men som er flyttet hit av mennesker. De 2artene som utgjør en svært høy eller høy risiko, må bekjempes, sier Lars Haltbrekken, leder i .

Nå åpner vi for innsyn i de foreløpige økologiske risikovurderingene. Innsynet er åpent fra mandag 11. Kaster seg opp på ryggen av gråmåken og biter seg fast.

Det blir en blodig kamp, men minken vinner. Den lille kroppen er full av intens rovdyrkraft. Et annet sted: Den kommer glidende.

Legger seg over eggene i fugleredet og suger ut innholdet, eller den legger seg over . Norsk svarteliste er en oversikt over de fremmede artene som utgjør høyest økologisk risiko på naturmangfoldet i Norge. Svartelista er ikke en vurdering av om arter. Man forsøker ofte å bekjempe introduserte arter med andre introduserte arter , for eksempel har man innført myxomatose- virus for å bekjempe kaniner i Australia. Jeg er glad for å ha fått på plass dette regelverket, som vil bidra til å redusere spredningen av fremmede arter i Norge. Flere insekt- og sopparter som kan følge med løvtreflis fra Nord-Amerika kan gi omfattende skade i norsk natur.

Det er konklusjonen i en rapport som Vitenskapskomiteen for mattrygghet på eget initiativ har utarbeidet. Avslørende tollstatistikk. Noen har rømt fra fangenskap og klarer seg i naturen , blant dem mink.

Den er ett av mange eksempler på at introduserte arter først blir oppfattet som noe positivt, før man ser konsekvensene. Innførsel av arter til nye leveområder der de ikke er naturlig hjemmehørende, kan i noen tilfeller endre det aktuelle økosystemet vesentlig, for eksempel ved å utkonkurrere arter med nøkkelfunksjon i økosystemet i næringskjeden eller ved å spre sykdommer. Enkelte arter hører ikke naturlig hjemme i norsk natur og anses i dag for å gjøre stor skade, blant annet ved å redusere artsmangfoldet.

Fremmede skadelige arter.

Denne brosjyren gir en generell informasjon om fremmede skadelige arter. Dette er fremmede skadelige arter. Gyrodactylus salaris og minérflua er to eksempler på introduserte arter i norsk natur. Begge artene har forårsaket store økologiske ødeleggelser, og hatt store økonomiske konsekvenser for de berørte miljøene.

En tverrfaglig forskergruppe har i regi av NINA utarbeidet en oversikt over problematiske arter . Det er påvist mange fremmede arter i norsk natur. Noen er bevisst satt ut, mens andre er rømt fra oppdrett eller utilsiktet innført i landet. Innføring av nye arter kan ha flere uønskede effekter, de kan blant annet utkonkurrere eller redusere bestanden av stedegne arter samt ha store økonomiske konsekvenser.