Kloning av gener

Debatt om stamceller og kloning. Kloning av gener er en sentral del av molekylærbiologisk forskning. Dette er de vanligste måtene å klone gener på: – Kloning ved hjelp av bakterier – Kloning ved hjelp av PCR. Kloning betyr å lage kopier av hele organismer, celler eller arvestoff.

En samling av kopier med nøyaktig samme arvestoff kalles en klon. Kloning kan brukes til å lage ”kopier” av voksne dyr (reproduktiv kloning ), til å lage celler og vev for medisinsk bruk (terapeutisk kloning ) eller til å mangfoldiggjøre gener.

Begrepet kloning er for mange negativt ladet, og forbindes ofte med idéen om kunstig fremstilling av genetiske menneskekopier i laboratoriet. Men kloning kan brukes til mye, og er ikke nødvendigvis en prosess som krever avansert teknologi. Kloning forekommer også naturlig, blant annet når det dannes eneggede . I bioteknologisk forskning er kloning av gener noe som blant annet brukes for å studere hvilken rolle genet har i organismen som studeres.

Når man kjenner rollen til genet, kan genet settes inn i andre organismer for å gi disse bestemte egenskaper. Teknikken brukes også for å få organismer til å produsere store mengder . Kloning – Oppformering av genetiske like individer, celler eller proteiner. Eksempler på kloning er formering av planter ved stiklinger (stengelbiter), blad og bladbiter, og podekvister.

Potet som er en stengelknoll formeres ved kloning. Forsøk på kloning av dyr som naturlig formerer seg ved kjønnet formering, skjer ved at kjernen fra en kroppscelle hos det dyret som skal klones, føres inn i en eggcelle hvis kjerne på forhånd er fjernet. Kjernen fra kroppscellen inneholder all den genetiske informasjon som skal til for at dyret . Bruk av tekniske metoder som er en kopiering eller nær etterlikning av naturlig forekommende biologiske reproduksjonsprosesser som resulterer i to eller flere dyr . Det er en formering som gir arvemessig like individer som utgjør et klon. I biologi og genteknologi viser kloning til prosessen som lager kopier av DNA-fragmenter (molekylær kloning ), celler (cellekloning) eller organismer. Når organismer reproduser seg aseksuelt kalles dette . Fremstille individer eller organismer som har identisk arvestoff.

Kopier av et gen , en celle eller et individ. To metoder reproduktiv kloning og terapeutisk kloning. Terapeutisk kloning foregår på samme måte som reproduktiv kloning , men embryoene blir ikke satt inn i en livmor for å lage et nytt individ. Det er gjort et betydelig arbeid for å oppklare disse enzymenes struktur, kloning av gener , uttrykkingi ulike vertsorganismer, mutasjoner og enzymenes virkningsmekanisme.

Som en følge av samarbeidet er det utgitt en ny bok om lipaser. Paraplyprogrammet har bidratt vesentlig til at bioteknologisk industri i de nordiske land . Et eksempel på dette er en sau som har gener for å produsere melk med et protein som mennesker med cystisk fibrose mangler. C Embryoteknologi – kunstig befruktning og behandling av befruktede egg.

Metodene som benyttes danner et grunnlag både for kloning av dyr og mennesker og for testing og . Oppgave om kloning og hvilke muligheter som finnes innenfor dette i dag.

Oppgaven tar for seg kloning av dyr, gener , celler, planter og mennesker. Mer effektiv kloning av gener skal gjøre det enklere å levere fremtidens superenzymer til industrien – og dermed gjøre dagens fiskerestråstoff til enda bedre ressurser i fremtiden. Mens rundt millioner tonn fisk dras på land av norsk fiskeindustri årlig, utgjør nærmere halvparten . Hvordan kan man klone – genetisk kopiering. Er uspesialiserte celler som har evne til å. Innen genteknologi benyttes dette begrepet i flere sammenhenger.

Vi sier at genet klones. Kloning er mest kjent i forbindelse med sauen Dolly som ble klonet ved . For mange så høres kloning litt rart og unaturlig ut, men egentlig så forekommer kloning i naturen mer enn det gjør på labben. Når vi kloner noe har vi ulike nivåer, førstenivå er kloning av gener. Andre er kloning av celler. Når man skal kunne studere genet i laboratoriet trenger man dna kopier med genet.

Da kan man se hva resultatet blir.