Kraftfor til sau

Livlamma bør settes inn tidligere enn voksen sau for å opprettholde tilvekst framover høsten. Søyene skal sorteres etter hold og alder. Valg av kraftfôr for høg mjølkeytelse og god tilvekst.

Foto: Anne Lise Norheim. E-vitamin- mengde i kraftfôret .

På grunn av ulike krav til kopparinnhald i kraftfôret til sau og storfe, kan ein ikkje bruke same kraftfôrslag til både desse dyreartane. Dei kraftfôrslaga vi da har å velje i frå Felleskjøpet er Formel sau som har . Vi produserer og tilbyr et komplett sortiment av kraftfôr og tilskuddsfôr til lam, sau og geit. Dette krev ulik mengde kraftfôr pr dag. Yngre søyer blir difor taparar i konkurransen om grovfôret dersom dei må gå saman med eldre søyer.

Dersom tilhøva ligg til rette for det, bør også vaksne søyer i dårleg hold få ein binge for seg sjølv eller bli sett saman med 2-åringane. Det er mogleg å bestille fostertelling på sau. For søyer og livlam fra insett til beiteslipp.

Kan også gis til slaktelam opp til en kg per lam og dag. Passer sammen med de fleste typer grovfôr. Vil stimulere til god mjølkeproduksjon. Spesialblanding med svært høgt fiberinnhold. For intensiv fôring med kraftfôr til søyene . Har overtatt gården og 1vf sauer.

Flere resultater fra gardsdrift. Kraftfor automat sau innlegg 20. Bevisst valg av mengde og type kraftfôr. Sauen holder seg i stabilt passelig godt hold. Fiber- og proteinrikt all-round kraftfôr til alle sesongar.

Fungerer også svært godt i kraftfôrautomatar. Etter nyttår aukast protein-og energiinnhaldet og tilpassast lamminga. Er då ideelt både til kopplam, samt til appetittfôring av søyer i lammetida.

Til hausten seinkast protein- og stivelsesinnhaldet eit par hakk og blir då . Fiberrik kraftfôrblanding til oppfôring av lam.

Drøv Lam er et spesialfôr til lam der det er lagt vekt på at lammene skal tåle forholdsvis store mengder kraftfôr. Kan gis etter appetitt, men må trappes gradvis opp. Mineral- sammensetning som skal minimalisere sjansen for urinstein. Husk fri tilgang til friskt vann.

Samtidig havnet rekordmye kraftfôr i magen på norsk småfe og storfe. Har man godt grovfôr trenger man ikke fôre all verden med kraftfor , men er grovfôret av dårligere kvalitet vil behovet for kraftfôr øke betraktelig. Norsk sau fores opp på økende mengder . I tillegg er holdvurdering et godt verktøy man bør benytte seg av jevnlig.

I drektigheten kan man benytte seg av det i første til midtre tredjedel av drektigheten, men . FORMEL Sau-sortimentet er utvida fordi forholda og fôringsstrategien hjå dei enkelte sauehaldere er ulik. Best mulig antioksidantstaus hos søya vil bedre søya- og lammas immunforsvar, minske faren for sykdom og gi livskraftige lam med høy tilvekst. Den beste starten får lamma ved at du begynner med Drøv Sau Melkefôr minst seks uker før lamming. Krossensilering av korn kan gjere eigen produksjon av kraftfôr mogleg i marginale område for korndyrking.

Fråsorterte grønsaker er godt fôr. Dersom det er mykje jord blanda saman med poteter eller rotvekstar aukar faren for oppblomstring av Listeria-bakterien som fører til listeriose hos sau. Har en talle, og god plass i fjøset fra før er dette en stor fordel for å møte kravet om fast liggeareal og arealkrav på mper sau ved økologisk drift. Småskriftet omhandler ulike sider ved sauehold som er spesielt for øko- logisk drift. Utfordringene for økologisk sauehold . Fôrstasjon til Sau , SF60.

Vår fôrstasjon til sau , SF6 passer på at alle sauer får utdelt riktig mengde kraftfôr. Brukeren kan selv velge innstillinger for hvor ofte, hvor fort, og hvor mye fôr sauene skal få. Disse innstillingene kan gjøres for individuelle sauer , grupper av sauer , eller en innstilling for hele besetningen.

Du må besøke en tidligere melkeprodusent i Brumunddal som har gått over til sau. Jeg tar heller ned fôrenhetskonsentrasjonen med halm, det fungerte godt i høst, forklarer Storlien, og legger til at han sparer mye på kraftfôr med å gjøre fôringa på denne måten. Storfe og sau produseres også på kraftfôr ! I debatten som nå går i forbindelse med behandlingen av den nye landbruks og matmeldingen,.

Velkommen til bords, er et av temaene korn og kraftfôrpolitikk. Fra noen hold prøves det også å trekke opp en debatt for å sette inn virkemidler som skal skyve forbruket . Universal trau for kraftfor etc til sau , kalv, gris. Ta kontakt for en hyggelig prat.