Listeriose sau

Ifølge data fra sauekontrollen er listeriose relativt vanlig hos norske sauer , særlig i alderen opp til og med år. Det er flest tilfeller om vinteren, med topp i desember–januar. Færrest tilfeller i juni–juli.

I Storbritannia har sykdommen økt i utbredelse de siste tiårene. Sporadiske sykdomstilfeller forekommer relativt hyppig hos dyr i Norge, spesielt hos sau. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Den viktigste smittekilden er surfór av dårlig kvalitet. Sjukdommen kan forebygges ved at man er omhyggelig med fórkvaliteten. Vaksine mot listeriose er ikke tilgjengelig for . Sporadiske tilfeller forekommer relativt hyppig hos dyr i Norge, spesielt hos sau.

Hos dyr er symptomer fra sentralnervesystemet og abort det vanligste. Hos mennesker opptrer sjukdom vanligvis kun hos gravide og hos personer . Vibeke Tømmerberg, Helsetjenesten for sau – Animalia. Sau er utsatt for å få listeriose på denne årstida, og det er flest sjukdomstilfeller på etterjulsvinteren og frem mot lamming.

Her er en gjennomgang av tiltak som kan gjøres i innefôringsperioden for å unngå sjukdomsutbrudd.

I denne artikkelen omtales hjerneformen. Ved hjernebetennelse kommer bakterien inn via små . Vet at det kan komme fra surfor av dårlig kvalitet. Hvordan ser man på foret at det er dårlig.

Kan man på en eller annen måte måle. Dyrlegen sa ingenting om smitte. Bør sauen stå for seg selv . Bakterien er utbredt overalt i naturen og finnes hos de fleste dyrearter. Sykdommen kan ramme alle varmblodige dyr og kan forårsake encefalitt og abort hos dyrene. Særlig sau og storfe som får silofôr er utsatt for sykdom.

Ante-mortem kontroll: Synlig syke dyr kan plukkes ut (encefalitis, mastitis). Konklusjon: Dårlig silofôr medfører økt smittepress på besetningsnivå. Ved akutt og delvis kronisk listeriose hos sau og geit vil besetningskontroll . Bakterie, finnes i sauemøkk og jord der det har gått sau.

Vokser fortere ved økt pH og temperatur. Tid smitte – dyra blir . Fagkveld om beiteparasitter og listeriose hos sau , og fôrdyrking for å begrense smitte. Dyktige foredragsholdere fra Helsetjenesten for sau og Landbruksrådgivinga Gudbrandsdalen.

Viktig tema for alle som har sau , men også for alle som produserer grovfôr – både med tanke på salg og eget bruk. Størst risiko er knyttet til noen bearbeidede matvarer med lang holdbarhetstid som spises uten videre varmebehandling. Gravide og pasienter med nedsatt immunforsvar . I forbindelse med et forskningsprosjekt undersøkes det nå hvorvidt snegler innblandet i silofôr påvirker fôrkvalitet og dyrehelse.

Hos drøvtyggere kan bakterien forårsake sykdommen listeriose , hvorpå sau er særlig utsatt. I går hadde vi veterinær til en sau som var dårlig, mistenkte melkefeber. Jeg hjalp dyrlegen med å flytte på sauen og holde hodet da. Access the full text: NOT AVAILABLE.

Listeriose hjaa sau og geit.