Merking av fisk

Det er krav om merking av fangst- eller slaktedato på fersk fisk. I tillegg er det krav om merking av fiskeart, produksjonsmetode (oppdrettet eller villfanget) og fangstområde eller opprinnelsesland. Fish caught either in the Northeast Atlantic or in the Mediterranean and Black. Sea areas must display the name of the sub-area or division, along with a name that is easy for the consumer to understan or a map or a pictogram.

This replaces the name of the area. For fish caught anywhere else in the world .

I tillegg til de generelle merkebestemmelsene, gjelder det særskilte merkebestemmelser for fisk og fiskevarer som selges til norske forbruker. Mattilsynet har nå kommet med mer forbrukerorientert veiledning om de nye merkereglene for fisk. Er det noen som har noe peiling på hvilke regler som gjelder for merking av fisk i ferskvann?

Og hvis det er lov, hvor kan kan man eventuelt få tak i utsty. Merking av fisk og fiskevarer. Fisk og fiskevarer skal, i tillegg til bestemmelsene i dette kapittelet, merkes i samsvar med gjeldende forskrifter om merking av næringsmidler. Merkeplikten i § gjelder ikke for skjell, pigghuder og sjøsnegler som omsettes levende.

Det er blitt stadig mer kulturlaks i de fleste vassdrag og fiskerier for villaks i de senere årene, med opptil prosent kul- turlaks i noen laksebestander.

Kildene til kulturlaks er hovedsakelig oppdrettslaks som rømmer fra smoltanlegg eller matfisk- anlegg, og laks som settes ut for å styrke fiskebestander. FHL har jobbet lenge for å finne en god og kostnadseffektiv sporingsordning som vil kunne spore fisken tilbake til eier. Vi ønsker å finne metode for å spore fisken, men våre medlemmer er skeptisk til en fysisk merking av fisk , sier Aina Valland i FHL. Nå tester de ut naturens eget merkesystem. Dårlig merking av fiskekasser og paller har skapt mye hodebry for distribusjon og leveranse av fisk , særlig for transportørene.

De frakter fisk fra mange forskjellige pakkerier, frakter den til en terminal, laster om og leverer fisken til grossister i Norge eller videre for eksport. Ofte havner fisken til feil mottaker grunnet dårlig . Ifølge EUs merkedirektiv kan medlemslandene i EU stille krav til hvilket av de offisielle EU- språkene som skal benyttes ved merking. Som eksempel kan spanske myndigheter derfor bestemme at merkingen skal være på spansk. Merkedirektivet åpner imidlertid for . Produktene sikrer dyrets identitet og sporbarhet.

ISO-sertifiserte PIT tags sikrer 100 . Fiskemerking, merking av fisk med den hensikt å undersøke hvordan fisk vandrer og vokser i tiden mellom merking og gjenfangst. Omhyggelig utførte merkeforsøk kan gi gjenfangster som kan brukes til beregning av bestandens størrelse og dødeligheten ved fiske. På samme måte finnes det enkelte matvarer med fisk et lite blått og hvitt merke med bokstavene MSC.

MSC er engelsk og står for Marine Stewardship Council, som kan oversettes til noe sånt so”Rådet som forvalter havets ressurser”. Når man kjøper fisk som er merket med dette merket, er det altså noen regler som skal .

Informasjon fra merkestudier kan brukes til å studere bevegelse, overlevelse, vekst, fiske og for eksempel beregne bestandsstørrelse. Krav er Sveriges mest kjente miljømerking for økologisk mat og miljøsertifiserer en hel rekke matprodukter. Når det gjelder sjømat sertifiserer KRAV villfangede arter slik som norsk torsk, hyse, reker, sei og sil samt økologisk oppdrettet laks , ørret og torsk.

KRAV-merket fisk oppfyller tre vilkår: Fisket skal være . Ingen tegn til vibriose ble observert. Før alizarin- merkingen tok til, . En kan vel lett forestille seg hvordan en miljømerket, men bedervet laks vil bli mottatt av markedet ? Jeg tror ikke så veldig mange forbrukere vil klare å holde de to egenskapene ved produktet fra hverandre. Og hva skjer den dagen et sertifisert fiskeri kollapser ? På den annen side har vi ordninger for økologisk merking av .