Moderne jordbruk

Hvordan moderne jordbruk har forandret verden. HVORDAN skaffer du deg mat? Kjøper du den eller dyrker du den selv? To start page for Nasjonal digital læringsarena. Dette siste har hatt store konsekvenser, og etter mindre enn 2år ser vi nå alvorlige følger av moderne jordbruk.

Det er øket avskoging, støvlandskaper, saltjorder, økologiske katastrofer, utarmet jord.

For mindre enn 5år siden var det skoger overalt, nå er det nesten bare skoger igjen høyt på fjellet der jordbruket ikke . Jordbruket oppsto deretter på flere uavhengige steder i verden: nordlige og sørlige Kina, Sahel-beltet i Afrika, Ny-Guinea, flere steder i Amerika som sørlige Mexico og Peru. Moderne jordbruk har redusert de europeiske bestandene av vanlige småfugler med en tredel i løpet av år. Også i Norge er fuglearter på retur. Gjengitt med tillatelse.

Som jordbruksland er Norge sterkt preget av geografisk beliggenhet og naturforholdene. Det er forholdsvis små sammenhengende områder som egner seg for jordbruksproduksjon. Av hele landarealet er knapt jordbruksareal, er . Norske bønder har vært tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi, og norsk jordbruk er moderne og teknologibasert.

Med robotteknikk, kunstig intelligens, big data og avansert billedbehandling kan vi øke presisjonen . Problemstilling: Sammenheng mellom kommunikasjonsrevolusjonen og utviklingen av jordbruket ? Det moderne jordbruket blir til. Bønder på denne tiden var ofte som . Det er en samlebetegnelse på en lang rekke store og små endringer som til sammen forandret livet på gården fullstendig. De viktigste av disse forandringene er nok den . Hva gjelder fremtidig utvikling av jordbruket vil moderne jordbruk i økonomisk og organisatorisk forstand fremdeles være hovedfokus, men samtidig ses en voksende etterspørsel fra en økende urban befolkning etter produkter, tilbud og opplevelser fra en ”levende landsbygd”.

Dette mulighetsvinduet for nisjeproduksjoner og . Foto: Claus Andreasen, Grønlands Nationalmuseum og Arkiv) Klimaendringer vil også kunne initiere endrede dyrkingsmetoder. Dette vil være en trussel mot de arkeologiske . I moderne jordbruk nyttes relativt få, sterkt foredlede plantesorter, basert på et begrenset genetisk materiale, mens tidligere generasjoner bønder anvendte et stort antall ulike landsorter. Innenfor husdyrbruk har det vært en tilsvarende utvikling.

Andre årsaker til tap av biologisk mangfold kan være overbeiting, urbanisering . Konsekvensene av å forby giften var for stor. Hele avlinger, ødelagt av skadeinsekter, med påfølgende matmangel. Og resultatene av forbudet var for små, biene forsvant likevel. Fordi giften lå i jorda, hevdet noen, .