Næringskjede i myr

Skrevet og publisert av: Martine S. Hyvik En jordvannsmyr er på ingen måte et isolert økosystem som har næringskjeder eller næringsnett helt for seg selv. Kun noen planter er så knyttet til substratet at de bare vokser i myra og ikke i omkringliggende skog. Et eksempel på en slik plante er sivarten Takrør.

Hvilke arter kan jeg i grove trekk forvente å se i en slik suksesjon? Regner med at det starter med biotisk avfall i innsjøen, men hvordan skriver jeg dette mer spesifikt . Jeg lurer på om noen kan fortelle meg om det de vet om næringskjede og næringsnett i myr ? Ville blitt veldig glad for hjelp 🙂 På forhån takk! Næringskjede innlegg 2. Dystrof innsjø innlegg 11.

Felt, Oppgave: Å passere en myr blir aldri det samme igjen etter en dag med dette feltarbeidet. Du vil alltid kikke deg rundt etter forskjellige torvmoser og undre på hvordan næringstilstanden er. Myrer består av åpne våtmarksområder uten trær, der det vokser torvmose ( Sphagnum spp.) og dessuten kan vokse gress, lyng og busker med mer.

I moderne europeiske systemer for klassifisering av naturtyper blir skog der det vokser torvmose regnet som en egen type, sumpskogsmark. Våtmarksområder der både trær . Et økosystem er en avgrenset del av naturen – indivi art, populasjon, samfunn og miljø. Vi deler økosystemet inn i to: De levende organismene.

Dyr, planter og alle andre levende organismer. Informasjon om økosystemer, næringskjeder , vegetasjon og andre ting som hører til i naturen og økosystemet i en normal myr. Denne oppgaven er skrevet ut ifra en myr i Finnemarka. Myr ødelegges fordi vi dyrker dem opp og lager blomsterjord av torv.

Det er et stort problem fordi myr lagrer enorme mengder karbon og er levested for arter. En næringskjede er et uttrykk for hvordan organismene lever av hverandre. Suksesjon er en gradvis endring i økosystemet. Består av flere næringskjeder.

Figurer kapittel 2: endringer i naturen. Mange steder i Norge er det skogen som avslutter . Laugardammen ligg mellom Myr og Geitakloppa i Litleelva som vi også kallar Solheimelva. Eg har bada ein gong i Reistadelva eller Storelva. Kirsten, ei eldre nabojente, ville ha meg.

Eg fekk ikkje systematisk svømmeundervisning før eg begynte på realskulen på Åndalsnes, men eg . I systemet danner organismene et næringsnett el. Plankton er en fellesbetegnelse på små mikroskopiske organismer som lever i vann og myr. De driver stort sett rundt med strømretningen, men det finnes grupper som har. I ferskvann og sjøvann er plankton de to første leddene i næringskjeden. Planktonalgene produserer, og dyreplanktonet konsumerer ( spiser algene).

Arter som ikke kan produsere sin egen energi, skaffer den ved å. Viser hvordan næring og energi går gjennom en næringskjede. Blogger om skole lekser, videospill, og diverse. Så driver med å finne ut ting og tang på hvordan blog. Denne gangen skal jeg gi ut naturfag oppgavene som jeg har gjort ferdig.

Læringsmål: forstå hva vi mener med et trofisk nivå. Energistrøm mellom trofiske nivåer. Hvert ledd i en næringskjede kaller vi et trofisk nivå. Snøugle Lappspurv Harerug Løpebille 1.