Nedbrytere i havet

Jo dypere vann desto færre individer finner man på bunnen og dette skyldes at det er lite næring på de store havdyp sammenlignet med litt grunnere hav. Bunnlevende nedbrytere. Næringskjede i havet innlegg 27. Dette spørsmålet er svart på før i forumet. Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet.

Kikk litt på gammel post. Sjekk også andre fagområder. Spørsmål har lett for å havne i feil kategori. De spiser alt det som ikke er brukbart lenger for konsumentene. Nedbryterne er de som er minst kresne når det gjelder mat.

Det vil si kvister, bla og døde dyr. Når planter og dyr dør, råtner de og omdannes til jord. Når et stort dyr dør blir det bråte . Hva heter plantene som du så under vann?

En næringskjede består av produsenter, konsumenter og nedbrytere. Trær og grønne planter kaller vi produsenter. Planter som lever i havet kalles for alger. Vi kaller dyr og mennesker for. En slik næringskjede kalles en beitekjede, men i tillegg vil organismene brytes ned av nedbrytere , dekomponenter, som mikroorganismer og smådyr, gjennom en nedbryterkjede (detrituskjede).

I havet går mesteparten av energien (60–prosent) gjennom beitekjeden, men på land går vanligvis opptil 90 . Fagstoff: Artene i et økosystem har ulike roller. Disse er definert ut fra hvem som spiser hvem eller hva, altså hvor de får næringen fra. Alle organismer trenger en eller annen karbonressurs (organisk forbindelse) til celleånding og bygging av molekyler. Mer om nedbryterne i naturen.

Tord har funnet smådyr og fisker i havet som han tar med inn. Det finnes mange forskjellige krabber i havet. Sopper, bakterier og småkryp som . Abiotiske faktorer som klima, saltinnholdet i havet , temperaturforhol topografi, bevegelser i havet og bunnforhold påvirker livet i fjæra.

Lysforholdene reduseres kraftig nedover i. I sjøsonen finnes dyr som spiser organisk materiale fra døde alger og marine dyr – de nedbrytere. Eksempler på slike dyr er børstemark, snegl. De fleste landlevende og ferskvannslevende artene er planteetere, de lever som regel av døde planter eller plantedeler i forråtnelse, de gjør sjelden eller aldri skade på levende planter.

Derfor er skrukketrollene viktige som nedbrytere. Noen spiser i tillegg døde dyr. Mye av omsetningen sirkulerer i dette, mens noe transporteres oppover i næringskjeden til neste trofiske nivå, som for eksempel kan være små krepsdyr. Virus kommer i tillegg til bakterier og Protozoer. De regnes i praksis med under mikrobiologi, men er ikke levende celler.

Denne virksomheten skaper ikke bare gode vekstforhold for fisk, men også for fiskeparasitter. De er ansvarlig for nedbryting. Et kjent trussel forårsaket av havsopp er forringelse og nedbryting av treverk i havet – i kaianlegg, pæler og lignende. Virvelløse dyr, og spesielt pælemark og. Pæleormerspor i gammel . Norskehavet er det store havområdet mellom Norge, Svalbard og Island.

Her finner vi store, dels uberørte vannmasser og dyphavsbunner. Miljøtilstanden regnes som go men i flere tilfeller ser vi likevel tydelig påvirkning fra menneskelig aktivitet. Dyr (planteetere og rovdyr). Et forenklet næringsnett for Borrevannet. Vi ser at lys, COog næringssalter bygger opp planteplankton og andre vannplanter.

Altså, hvert ledd tar næring av leddet foran seg. En art vil vanligvis delta i flere næringkjeder og det er grunnen til at vi har flere næringkjeder i ett . Neste dag ble garn dratt opp og fangsten studert før alle gikk ned på brygga for å studere nedbrytere i sjøen. Elevene var positive og engasjerte og fikk mye positiv omtale av Lars Oskar, som var med oss disse to dagene og sørget for at vi dro tilbake til Skarnes med masse ny kunnskap. Nedbrytningen av plasten i en Plumbo-flaske, sixpack-holder eller plastbleie kan ta flere hundre år i havet. Dette havet var spesielt, i og med at havbunnen var død og stagnerende, samtidig som det var fullt av liv i de øverste vannlagene.

Ved oksygenfri nedbryting av organisk materiale blir det blant annet dannet kerogen, som gir opphav til olje og gass ved høy temperatur og trykk.