Økologisk sau

Omlegging fra konvensjonell til økologisk produksjon trenger ikke bety store forandringer i driftsopplegget, men hvis bygningene ikke tilfredstiller regelverket, kan en omlegging bety økte faste kostnader. I økologisk drift skal innendørsarealet til hver sau være mog til hvert lam m2. Strekkmetall eller spaltegulv over . Hold av sau og lam økende etterspørsel etter økologisk sauekjøtt.

Mens det er overproduksjon av konvensjonelt lamme kjøtt, opplever de som har økologisk lammekjøttpro duksjon, at etterspørselen er stigende.

Har du lyst til å produsere økologisk. Kjøp lam og sau rett fra bøndene! Det finnes mye godt lammekjøtt å få tak i via alternative salgskanaler. Hør på ditt lokale Bondens marked eller hos en sauebonde i nærheten. I denne guiden finner du et lite utvalg av dem som selger lam rett fra gården.

Bestill et lam i løpet av sommeren, så kan du hente det når tiden for . Sauehaldet er i stor grad beite- og utmarksbasert og . Veileder til forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler, av …….

Utfyllende informasjon om regelverket for økologisk landbruksproduksjon . I økologisk husdyrhald er det krav om at minst halvparten av bingearealet skal ha tett golv. Norge og Island har hatt unntak for sau frå kravet om tett golv frem til i fjor haust. Nå skal likevel EU-øko-regelverket implementerast i EØS-avtalen utan unntak for tett golv for sau. Debio har gjennomført ei . Største antallet tillatte dyr er 1. I konvensjonell produksjon er det ingen krav om at dyrene skal kunne bevege seg ute.

Småfe ( sau og lam) I økologisk produksjon stilles det krav om . Utmarksbeite er grunnlaget for mykje av kjøttproduk- sjonen på sau og lam i Noreg. Målet i ei økologisk drifts- form er at sauehaldet skal klare seg mest mogleg med garden sine eigne, lokale og fornybare ressursar. Beite og konservert grovfôr dyrka etter økologiske retningsli- ner er dei viktigaste fôrmidlane. Startsiden $ Landbruk $ Kraftfor og tilskuddsfôr $ Økologisk $ Drøvtyggere $ Natura Sau. Spelsau og økologisk sau – et bedre alternativ.

Regelverket for økologisk sau krever at sauene er på beite under hele beitesesongen, dvs. Fôret økologiske sauer får består av minst av grovfôr, noe som er gunstig for både fordøyelsen, . På grunn av departementets kanaliseringspolitikk er halm mangelvare i mange av områdene med sau i Norge.

Dermed er det praktisk vanskelig å skaffe halm og strø til dyrene. Norsk Landbruksrådgiving), Notat om økologisk sau med fokus påvelferd og bygningskrav, utredning til Regelverksutvalget for økologisk produksjon,. Vanlig regelverk i Norge. Ytterligere tilleggsregler for KRAV. Saueholdet har blitt prioritert, fordi dette i utgongspunktet er en produksjon som er enkel å legge om.

I denne artikkelen redegjør Kjersti Berge for bygningsmessige krav for økologisk sauehold. Den labre interessen skyldes dårligere økonomiske utsikter, ustabilt regelverk – og til dels feiloppfatninger av hva det innebærer å drive økologisk. Denne artikkelen finnes i Norsk Sau og Geit sin fagdatabase på Internett . Ved en omlegging av saueholdet til økologisk drift må en vurdere forholdene på den enkelte gård: arealtilgang, behov for kraftfôr i orbindelse med lamming, krav om fast iggeareal og krav til inneareal på minst mper sau. Kanskje ligger det godt til rette for å legge om.

Omsetning: økologisk, målt i mengde og kr. Meierivarer, egg, melk og kjøtt – norskprodusert. Stikkord: økologisk sau. Kultivering av fisk lønner seg! På stabburstrappen Olav og Heidi Bjørge på stabburstrappen til stabburet alle prestene hadde som spiskammer gjennom.

Legg merke til fiskegarnene til venstre. For å kunne styre volum og priser på økologisk mer i tråd med det faktiske salget og prisuttaket i markedet har Nortura en avtaleordning på småfe. Dersom sauen må ha fast dekke for å regnes som økologisk, vil det føre til store konsekvenser for disse sauebrukene. Det vil kreve store investeringer, og det er et spørsmål om bøndene vil legge om til konvensjonell produksjon eller legge ned drifta, sier Per Skorge.

Det er 6produsenter av økologisk sau.