Oppdrettsfisk

Fiskeoppdrett er en intensiv form for drift hvor millioner av oppdrettsfisk hvert år framavles og slaktes. Oppdrettsfisk er ofte syke. Når fisken er klar for levering hentes den i matfiskanlegget med en brønnbåt, som frakter fisken levende til slakteriet. Fisken bedøves med CO strøm eller et slag i hodet, deretter bløgges den ved å skjære over gjellestavene, hvor den så får ligge og blø ut i en tank.

Vi har god kontroll på bakterieinfeksjoner hos oppdrettsfisk , men virussykdommer, lakselus, sår og gjellesykdom er utfordringer for fiskens helse og velferd. Effektive vaksiner gjør at vi har god kontroll med bakterieinfeksjoner hos oppdrettslaks, og det blir derfor brukt svært lite antibiotika i norsk lakseoppdrett.

All oppdrettsfisk skal drepes og skjellprøver skal leveres TOFA. Veterinæristituttets guide for å skille oppdrettslaks og villaks finner . Hva lette vi etter: Hvor mye miljøgifter og rester av legemidler mot lakselus som er i oppdrettsfisken. Hva fant vi: Nivåene av miljøgifter er lave og synkende – og under EUs grenseverdier. Det vil si at den ikke skal innehold av skadelige stoffer i mengder som kan være helseskadelige for forbrukeren.

Forebygging det viktigste tiltaket for å beholde god fiskehelse, men i noen tilfeller må også oppdrettsfisken medisineres. Tilapia er en ukjent fisk for oss i Norge, men i verdenssammenheng er den stor og den oppdrettsfisken som øker mest i produksjon. Dessuten vokser den fort og spiser lite.

Norges landbrukshøgskole er først ute i Norge med å forske på den populære fisken. Velferd for oppdrettsfisk. Vi har dårlig kunnskap om hvordan våre nye husdyr egentlig har det i oppdrettsannleggene. Har fisken et bevisst forhold til miljøet rundt seg? Er den i stand til å forutsi konsekvensen av sine egne handlinger?

Svarene er viktige for hvordan vi skal drive fiskeoppdrett i fremtiden. Utsatt som smolt, kan ha skader på finner og gjellelokk, ofte mer enn oppdrettssmolt. Som regel merket, oftest fettfinneklippet. Kan være vesentlig større enn villsmolt. Foto: Eva Thorsta NINA.

Sammenlikning av størrelse og finner på kultivert og vill smolt . Havbruksnæringen stiller seg kritisk, men kommunene kan se fram til økte inntekter fra en ny avgift på oppdrettsfisk. Verden spiser stadig mer oppdrettsfisk. Nesten halvparten av all fisk som spises verden over, kommer nå fra oppdrettsanlegg. Miljøvernere advarer mot følgene de stadig flere og større anleggene kan få for naturen.

SELGER MER: Laksefilet blir pakket hos Brødrene Karlsen AS på Husøy i Senja. Resistent lakselus er like vanlig på vill sjøørret som på oppdrettslaks. En mutasjon gjør lakselus motstandsdyktige mot avlusningsmidler som er mye brukt av oppdretterne.

Villaks-stammen vår har allerede en kraftig innblanding av genetisk dårlig oppdrettsfisk. Det rømmer faktisk flere fisk enn det finnes villaks, hvert eneste år! Hva som skjer med de andre fiskene i fjordene vet vi lite . Innholdet av lovlig brukte legemidler og miljøgifter var langt under verdiene som er ansett som trygge. Norskeide Scan Aqua har ansvaret for distribusjon av produktet Aqui-S i Norge og resten av Europa.

Ifølge Finansavisen er dette new zealandske produktet et beroligende middel som brukes på oppdrettsfisk med det formål å minimere stress og andre negative effekter i forbindelse med avlusing, levering . Frp er redd den nye avgiften på oppdrettsfisk som Stortinget har banket gjennom, vil føre til at nye arbeidsplasser havner i Polen i stedet for i Norge. Kun oppdrettsfisk i elvene rundt Trondheimsfjorden. Veterinærinstituttet har gjennom årets fiskesesong fortløpende analysert skjell fra seks ulike lakseelver i Trondheimsfjorden, for å avdekke andel rømt oppdrettslaks. Kun fem prøver ble klassifisert som oppdrettsfisk.

Linn Therese Skår Hosteland . Overvåking av uønskede stoffer i oppdrettsfisk.