Planting av gran

Granplantene setter da som regel nye adventivrøtter fra det punktet på stammen der frøbladene satt. Ved planting inntil stubber hvor det er tykt, uomsatt strødekke, . Furu forynges ofte naturlig, men hvis det ikke er lagt til rette for det kan planting være nødvendig, ikke minst for å lage blandingsbestand på midlere boniteter. I lavlandet, på bonitet Gog bedre, kan hengebjørk vurderes.

Dersom det gamle granbestandet . På same vis som industrireising, kraftutbygging, velferdsvekst og kommunikasjonar stod skogsaka høgt på den nasjonale dagsordenen etter den andre verdskrigen.

Ikkje minst skulle den nakne vestlandskysten bli . I skrånende terreng bør plantene settes nedenfor stubben eller steinen. Hovedtreslaget for planting er gran. En viktig del av skogsforvaltningen er å plante ny skog og erstatte hogd skog. Skogeiere er pålagt å sørge for tilfredsstillende forynging etter hogst. Norge halvparten av nasjonens samlede klimagassutslipp.

Riktig teknikk og kunnskap om de beste planteplassene er viktig når ny skog . Mens staten ellers fører en hard kamp mot introduserte arter, brukes årlig millionbeløp for å plante gran i nor der nåletrærne ikke naturlig hører hjemme.

Vi planter for å sikre rask etablering av ny skog av stedegen genetisk materiale. Planting fører til et sikrere ressursgrunnlag og dermed en mer stabil økonomisk avkastning. Godt etablerte foryngelser er viktige i klimasammenheng, da veksterlig skog binder mye CO2. Spørsmål om skoghogst og planting. Jeg har noen spørsmål vedr skogshogst og trevirke, jeg ville satt stor pris på litt hjelp med.

Det er som oftest gran som blir plantet. Hvor mange kubikk-meter med trevirke kan en få på et gjennomsnittlig kuttet tre. For at plantene som er lagret på kjølelager skal rekke å få en tilnærmet normal sekstsesong, må de plantes før St.

Vårplanting: De fleste steder. Husk at for å benytte skogfond må faktura leveres landbrukskontoret. Med en skattefordel på er skogfond- ordningen svært gunstig! Anbefalt plantetall avtar med synkende bonitet.

Det kan plantes mindre på arealer som er markberedt eller sprøytet. Eksempel: Gran , ikke-markberedt mark: G26-. Ofte vil det bli naturlig gjenvekst ca. Da kan man konsentrere plantingen om resten av feltet.

Ungskogpleien bør utføres tidlig og med tanke på riktig treslag og kvalitet. I stortingsmelding om Norsk klimapolitikk og det etterfølgende Klimaforliket vil regjeringen bidra til økt karbonopptak gjennom å intensivere skogproduksjonen, og det er .

Ettersom trærne i den frie naturen først og fremst vokser der de trives, har vi laget en guide med råd om planting , drenering, oppstøtting av trær etter planting og stell den første tiden, slik at du kan legge forholdene til rette for at akkurat ditt tre skal vokse seg stort og frodig. Vent med de krevende vekstene til . Beplantning av gran i norsk natur. Vet ikke hva de tenkte på, og fremdeles tenker på de som står og har stått ansvarlig for det. Gran stjeler nesten all næring fra de andre plantene rundt seg, slik at disse på lang sikt får dårligere levekår. Dessuten, så formerer granen seg flere steder med rekordfart.

Noen steder er det nesten . Både Dagens Næringsliv og NRK melder at Senterpartiet har fått gehør for sitt forslag om planting av ny granskog som klimatiltak. Partiet vil plante millioner dekar granskog langs norskekysten, og hevder at dette kan øke CO2-opptaket med opp til millioner tonn årlig. WWF mener at massiv planting av.

På resten av Vestlandet vokser gran naturlig kun noen få steder, som Modalen, Suldal, Voss og Luster, men både vanlig gran og den amerikanske sitkagran er vanlig plantet i landsdelen. Staten vil bruke milliarder på planting av granskog. Ekspertene hogger løs på klimaprosjektet.

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Ved stortingsbehandling av budsjettet presiserte flertallet av Energi- og miljøkomiteens medlemmer at regjeringen sikrer at det ikke plantes utenlandske treslag som sitkagran, og at det gjøres en vurdering av om bruk av norsk gran på Vestlandet og nord for Saltfjellet er forenlig med hensynet til biologisk . Tabellen gjelder både naturforynging og planting. Tilrådde (anbefalte) planteantall per dekar iht.

Omkostninger knyttet til suppleringsplanting dekkes inntil nedre grense for tilrådde (anbefalte) planteantall.