Rømming av laks

Norsk oppdrettsnæring har en klar nullvisjon for rømming av laks , men rømming er fortsatt en utfordring for næringen. Rømt oppdrettslaks er forhåndsdømt for å skade villaksen – den kan være skyldig, men den trenger ikke å være det, mener forskere bak en rapport om følgene av lakserømming. I USA og Island er oppdrettere pålagt å merke fisken slik at rømt fisk kan spores tilbake til anlegget. Dette bør nå også innføres i Norge.

Samtidig må vi få bedre rutiner ved anleggene, så fisken ikke rømmer.

På lang sikt er rømt laks en stor trussel mot villlaksbestanden. WWFs forslag til tiltak mot rømming: Oppdrettsfrie fjorder . Kunnskap om rømmingstids- punkt er viktig for forvaltningen og for det forebyggende arbeidet som næringen gjør. Ifølge oppdretternes rappor- tering er det mest voksen laks som rømmer (ca. av totalen), mens rømt smolt bidrar med . I Hardangerfjorden er det i sommer fanget oppdrettslaks på 5-kilo i et stort geografisk område.

Miljødirektoratet følger situasjonen nøye. Stor rømt oppdrettslaks som blir gytemoden i løpet av sommeren er ekstra alvorlig fordi slik fisk vil . Hvordan rømmer egentlig laksen ?

Det finnes en rekke måter oppdrettsfisk kan rømme fra et oppdrettsanlegg. Fiskeutstyr, båter og rovfisk kan skade nøtene og lage hull . Villaks legger ut på lange vandringer, fra elven til storhavet som liten smolt, og til bake som kjønnsmoden laks. Vandringene er synkronisert med årstidene.

Også laks i oppdrett har disse vandringsinstinktene. Både årstiden, størrelsen og kjønnsmod ningsstatusen til fisken når den rømmer har betydning for hvilken adferd . Rømming av andre arter skal også rapporteres, og omfanget fremkommer på direktoratets hjemmesider. Forekomst av rømt laks fra oppdrett i viktige laksevassdrag har vært overvåket av . Havforskningsinstituttet mener at rømming av laks og regnbueørret fra oppdrettsanlegg kan innebære negative miljøpåvirkninger på de ville laksebestandene. Omfanget og betydningen av miljøpåvirkningene vil variere en god del både mellom områder og mellom elver.

Vi kan grovt sett dele den negative påvirkningen inn i . Og hadde han gjort noe annet, så hadde han ikke hatt den jobben lenge. Her er det store penger i spill. I stedet blir så vel en kritisk leder i Aftenbladet som kravene fra . Det er bare å lese hva eierne tar i utbytte.

I Norge er det registrert 4vassdrag som har, eller har hatt, egen bestand av laks.

Målet er at alle bestander skal klassifiseres etter en kvalitetsnorm for villaks som er vedtatt av myndighetene. Kvaliteten vurderes etter bestandenes høstbare overskudd (i prosent av normalsituasjonen) og av bestandenes . Frykter rømming av laks i Vinjefjorden ved Kristiansund. Vi ønsker flere tips om slike fangster i området, skriver de. Alle hendelser som kan føre til rømming , og episoder der fisk faktisk rømmer , blir rapportert til fiskerimyndighetene.

Rømmingssikring dreier seg om å ha fokus på teknologi, kompetanse, og samhandling. God planlegging og trygg gjennomføring, samt en effektiv etterkontroll av not og utstyr etter en operasjon av avgjørende . I juni og juli har iLaks skrevet om tre tilfeller av rømt laks. Fiskeridirektoratet melder at bare om lag laks har rømt fra oppdrettere så langt i år.

Senest i går hvor det hos Nordlaks ble rapportert om et hull i bunnen av en not ved tømming av . Det har truleg skjedd ei ny rømming av oppdrettslaks i Sunnhordland ein sta men ingen har meld frå om rømming. Eksempler på scenarioer. Disse scenarioene er eksempler på oppbygging av en øvelse, og kan benyttes både i refleksjonsøvelse og i spilløvelse. Lag varianter som passer til egen virksomhet, eller hent eksempler fra virkelige hendelser.

Scenario rømming av syk laks fra matfiskanlegg.