Rømt oppdrettslaks

Forekomsten i vassdragene av laks rømt fra oppdrett har siden åttitallet vakt bekymring hos både forskere og forvaltere. Frykten er at innblanding av laks rømt fra oppdrett vil redusere laksebestandenes genetiske egenart og gjøre laksen mindre robust for miljøendringer. De senere år har flere genetiske studier i tillegg vist at . Fiskeridirektoratet har de siste ukene fått melding om fangst og observasjoner av rømt oppdrettslaks to steder i Sør-Trøndelag.

Det dreier seg om henholdsvis Frøya og Fil. Denne økningen skyldes delvis rapporterte .

For første gang har forskere klart å tallfeste i hvor stor grad oppdrettslaks over tid har krysset seg med villaks i norske elver. Villaks med mye genetisk påvirkning fra oppdrettslaks er både yngre og mindre når den blir kjønnsmoden enn villaks som har lite oppdrettslaks i slekta. Villaks legger ut på lange vandringer, fra elven til storhavet som liten smolt, og til bake som kjønnsmoden laks. Vandringene er synkronisert med årstidene.

Også laks i oppdrett har disse vandringsinstinktene. Både årstiden, størrelsen og kjønnsmod ningsstatusen til fisken når den rømmer har betydning for hvilken adferd . Naturlige årsaker: – Leveforhold i havet og økosystemendringer. Menneskeskapte årsaker: – Vassdragsinngrep.

Spredning av sykdommer og parasitter.

Noen av disse finner veien opp i elvene hvor de kan gyte sammen med villfisk, og krysses på den måten inn i lokale populasjoner. De biologiske langtidskonse kvensene av slik innkryssing er ikke ferdig kartlagt enda, men det faktum at avkom av . I Hardangerfjorden er det i sommer fanget oppdrettslaks på 5-kilo i et stort geografisk område. Det er ikke rapportert om rømminger fra oppdrettsanlegg i regionen. Miljødirektoratet følger situasjonen nøye.

Stor rømt oppdrettslaks som blir gytemoden i løpet av sommeren er ekstra alvorlig fordi slik fisk vil . I Tennfjorden på Sunnmøre har det den siste uka vært lett å få rømt oppdrettslaks på kroken. Det er langt fra noen gladsak, advarer Fiskeridirektoratet. Rapporten fra det nasjonale programmet for overvåkning av rømt oppdrettslaks viser at det i 1av 1elver var et lavt til moderat innslag av rømt oppdrettslaks i fjor. Hordalan hadde et høyt innslag, det vil si over ti prosent rømt oppdrettslaks.

Klassifisering av laks med tanke på opphav er basert på en kombinasjon av ytre. Sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA) har forskerne klassifisert den genetiske påvirkningen som rømt oppdrettslaks har på ville laksebestander. En del av den rømte laksen vandrer opp i vassdragene og gyter med villaksen. Da blir den ville laksebestanden genetisk endret, noe som kan føre . Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) har dokumentert omfattende genetisk innkrysning av rømt oppdrettslaks i villaks fra hele landet.

Sluttrapporten for dette arbeidet er nå lagt ut på nettsidene til Veterinærinstituttet og til Fiskeri- og Havbruksnæringens . Hovedmålsettingen var å skaffe kunnskap slik at man kan gjøre sikrere beregninger av den reelle andelen rømt oppdrettslaks i lakseelver. De ulike delmålene var å: Vurdere sikkerheten i dagens metoder for . Hvert år rømmer hundretusenvis av oppdrettslaks fra norske oppdrettsanlegg, og flere tusen av disse går opp i elvene der de kan gyte med villaksen.

Avkommet blir en krysning mellom oppdrettslaks og villaks, som i neste generasjon kan krysse seg på ny med villaks eller rømt oppdrettslaks ”, skriver Norsk . Det viser en rømmingsstatistikk fra Fiskeridirektoratets hjemmeside. I juni og juli har iLaks skrevet om tre tilfeller av rømt laks. Senest i går hvor det hos Nordlaks ble rapportert om et hull i bunnen av en not ved tømming av .