Sjøforsikring

Sjøforsikring er en fellesbetegnelse for forsikring av skip. Skadeforsikringen for skip kalles kaskoforsikring. Den gir dekning ved skade og totaltap, samt dekning for kollisjonsansvar.

For øvrig dekkes ansvar av en særskilt ansvarforsikring, ofte omtalt som PI-forsikring (Rederansvarsforsikring). De viktigste er kaskoforsikring av skip, rederansvarsforsikring eller P.

Protection and indemnity-forsikring),. Norske Sjø er en medlemsfordel for medlemmer tilsluttet KNBF enten direkte eller via medlemsforeninger med kollektivt medlemskap. Statistikk tilsier at organiserte båteiere har en lavere skadefrekvens som igjen styrker forsikringsordningen.

Norske Sjø administreres av Fender Marine AS som tegner forsikring på vegne av . B ( normalt fra selger til kjøper) o Tingsskadeforsikring: Dekker skade på og tap av godset. Inkluderer kjøperens profitt o Men ikke o Inntektstap generelt o Eierens ansvar. De enkelte forsikringsartene.

Nordisk institutt for sjørett. Oversikt o Kaskoforsikring o Tidstapforsikring o Krigsforsikring o PI forsikring o Vareforsikring. Fender Marine bruker uttrykket som en samlebetegnelse for produktene som gjelder kaskoprodukter for skip og kommersielle båter og naturlige tilleggsdekninger. En ny gigant i sjøforsikring blir en realitet når norske Skuld og Swedish Club høyst sannsynlig slår seg sammen. Hovedkontoret flyttes til Göteborg.

Vår oppgave er å sørge for at rederiet har de forsikringene det behøver – til riktig pris. Prosjektidé og finansiering. Samlebetegnelse på forsikringer av interesser som knytter seg til skip, frakt og last. Skip med lengde på meter eller mer er registreringspliktig i skipsregisteret, og FAL kan fravikes for forsikringsavtaler knyttet til slike skip. Forsikringsmegleren identifiserer risikofaktorene i . I praksis blir sjøforsikring for slike skip tegnet på standard vilkår utarbeidet av . Innholdet i forsikringene kan variere med fartøytype og hvilken forsikringsavtale som er inngått mellom reder og forsikringsselskap.

Nedenfor gir vi en forenklet og forkortet beskrivelse av hovedinnholdet i de vanligste forsikringene for fartøy over meter. Ved eventuell uoverensstemmelse mellom beskrivelsen . Fondets disponible midler, jfr.

Som sjøforsikring regnes også forsikring av interesser knyttet til petroleumsutvinning til sjøs. Læringsutbytte – Kunnskap: dokumentere god kunnskap innen sjøforsikring og sjørett dokumentere innsikt og forståelse av forsikringsavtaler, lover, regler som gjelder sjøforsikring selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av . Vi har vært aktiv i markedet i mer enn 1år, og er landets eldste gjensidige sjøforsikringsselskap. Vi tilbyr forsikring av fiskefartøyer med tilhørende dekninger for mannskap, redskaper, etc. Seksjon Depot Corporate leverer depottjenester til kundemiljøene for bankens største kunder, og har i denne forbindelse et ansvar for kvalitetssikring og oppfølging av sjøforsikring – både i Norge og for bankens kontorer lokalisert i London, New York, .