Skog 22

Det ble oppnevnt en strategigruppe med deltakere fra hele verdikjeden og nasjonale FoU-miljøer. Hensikten med SKOGhar vært å utarbeide en helhetlig, nasjonal strategi for å bidra til en kort- og langsiktig utvikling . SKOGskal utarbeide en bred og samlende strategi for forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling innen de skogbaserte verdikjedene. En målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal FoU- innsats skal bidra til økt konkurranseevne i de skogsbaserte verdikjedene.

Skogen spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet. Strategien skal også omfatte andre viktige tiltak .

Skal de komme dit, må samarbeid til. Overrekkelse av SKOG -rapporten. Hensikten med Skog er å gi politikerne konkrete anvisninger på hva som må endres for å få styrket skogbrukets og skogindustriens konkurransekraft. Ett av temaene er skatt.

Skogbruket er nå i en situasjon der de fleste skogeiere betaler ± skatt på . Det regjeringsoppnevnte utvalget Skog skal gi politikerne konkrete anvisninger på hva som må endres for å få styrket skogbrukets og skogindustriens konkurransekraft. Blant annet skal det vurderes hvordan skattereglene for inntekt på skog påvirker aktiviteten i næringen. Bakgrunn for møtet er regjeringens nye strategi for skog- og trenæringa i Norge Skog.

Det er etablert en strategigruppe til Skog.

Når arbeidsgruppe skog i SKOG anbefaler en nedtoning av kommunenes rolle, så er dette feil medisin, sier Tor Morten Solem, Fylkesskogsjef i Sør-Trøndelag i høringssvar til Skog 22. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 19. Regjeringen har nedsatt et utvalg, Skog , som skal utarbeide en helhetlig strategi for verdikjeden knyttet til skogbruket. Utvalget er bredt sammensatt av aktører fra næringen, forskning, interesseorganisasjoner, og myndighetene.

Forarbeidene til SKOG ble igangsatt av forrige regjering, . Skog -strategien er utarbeidet av en strategigruppe bestående av representanter fra næringen, fra forskning – og utdanningsmiljøene og fra myndighetene. Representantene er utnevnt av Landbruks – og matdepartementet. Skog føyer seg inn i rekken av nasjonale strategier for ulike næringer. For å sikre konkurransevilkår og skape grunnlag for nye investeringer viser SKOG til behovet for en helhetlig politikk som skaper nye markeder. Skog- og trenæringen er viktig for utvikling av fastlandsindustrien, derfor er en målrettet nasjonal satsing på utvikling av bioøkonomien sentral i rapporten, . Næringen har stor betydning for verdiskaping og sysselsetting for lokalsamfunn i mange deler av landet.

Men næringen har de siste årene også vært gjennom store endringer preget av både lav utnyttelse tilveksten i skogen og nedleggelse av . Hensikten var å bidra til å realisere verdiskapingspotensialet i skogsektoren. Svak lysning: Skog -rapporten spådde en lysende fremtid for norsk skog- og trenæring for ett år siden, men lite er gjort for å realisere potensialet, mener . Basert på konkurransetilsynets vedtak og i lys av regjeringens strategi for skog- og trenæringen, vil AT Skog anke vedtaket inn for Nærings- og fiskeridepartementet, jf. For oss har det vært viktig å legge til grunn Nasjonal strategi for skog- og trenæringen, kjent som SKOG22.

ALLSKOGs innspill i SKOG22. Regjeringens utvalg for ny skogpolitikk og økte konkurransemuligheter for norsk skognæring. Innspillene våre er kort oppsummert i .