Slokkevann

Ny veiledning om slokkevann. Skrevet av Einar Melheim. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har nå utarbeidet veiledning til § om vannforsyning i forskrift om brannforebygging. Veiledningsteksten er klargjørende for kommunens ansvar for vann til brannslokking og . Slokkevann for brannvesenet og for sprinkling. Brosjyre med retningslinjer.

Modum, Øvre Eiker, Nedre. Kartlegging av erfaring med vannmangel ved brann a. Gjennomgang av ROS-analyser c. Statistikk – brannvesenets rapport om hendelser d. Spørreundersøkelse brannvesenet. Beregning av kapasitetsbehov for slokkevann. Vurdering av tappeprøvemetode, eksperiment og beregning.

Krav til slokkevann kom- mer til som en presisering i pbl § 27-1. Teknisk forskrift angir hva som anses som tilstrekkelig trykk jf. Dårlig fremkommelighet i trange gater kan i verste fall koste liv. Feilparkerte biler, store hekker og andre blokkeringer er ofte et hinder når utrykningskjøretøy, søppelbiler og brøytebiler skal frem for å gjøre jobben sin. VA-dagene i Midt-Norge 28.

Kommunalt ansvar for slokkevann og sprinklervann Einar Melheim Norsk Vann Dagens tekst Kommunens ansvar og oppgaver Utfordringer ved brannvannforsyning fra kommunalt. Avklare vannforsyningskapasitet ved byggesaksbehandlingen. Dekke brannvesenets behov for slokkevann.

S: ingen forskriftskrav til mengde sprinklervann,. Dette støttes også av anbefalingene i en rapport fra Norsk Vann. ROS-analysene om behovet for slokkevann bør ta for seg type bebyggelse i tillegg til . I følge § i PBL skal det ikke gis byggetillatelse med mindre det er tilfredsstillende adgang til tilstrekkelig drikkevann.

For å presisere at dette også gjelder brannvann, vil den aktuelle bestemmelsen (§ 27-1) i den reviderte PBL få tilføyelsen ”. Detaljblad 0inneholder en sjekkliste i form av et flytskjema . For å hjelpe huseiere og utbyggere, samt for å lette saksbehandling i kommunene, har de ni kommunene i Drammensregionen laget retningslinjer for vannforsyning til vanlig brannslokking og sprinkleranlegg. Avklare kommunalt ansvar, oppgaver og behov for samarbeid. Brannvannprosjekt i Norsk Vann. Utfordre gjeldende forskrifter og veiledninger. Beskrive moderne slokketeknikker og vannbehov.

Drøfte reelt behov for slokkevann fra nett, alternative vannkilder og avstander til. Fordi vann er det mest aktuelle slokkemiddelet, vil behovet for og tilgangen til slokkevann være bestemmende for det aller meste av brannvesenets basisutstyr. Tilstrekkelig mengde slokkevann må være lett tilgjengelig uavhengig av årstiden. Følgende ytelser må minst være oppfylt for vannforsyning utendørs: 1. Asker og Bærum brannvesen har gjennom en faglig vurdering gitt en uttalelse . Vaskevann og slokkevann i Oslofjordtunnelens nye . En rekke norske kommuner har et ledningsnett som ikke oppfyller kravene til slokkevann , dersom brann skulle oppstå i et lokalmiljø.

Derfor anbefaler en faggruppe i Norsk Vann nå at det utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse for å kartlegge situasjonen og ta grep for bedre brannsikkerhet. Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyning fram til tomtegrense i tettbygd strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann. I boligstrøk og lignende hvor spredningsfaren er liten er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer en passende tankbil.

Drift og kommunalteknikk tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann. I områder som reguleres til virksomhet hvor.