Sumpskog

En nær beslektet skogtype er flomskogsmark. I Norge, og ellers i Nord- og Mellom-Europa, kan en skille mellom to typer sumpskog. Den ene er bjørk-, gran- og furuskogene som en finner i kanten av myrer. En sumpskog är en skog som växer på fuktiga (sumpiga) marker som låglänta stränder eller våtmarker och myrar.

Den biologiska mångfalden är ofta hög.

Sumpskogar har ofta en låg tillväxttakt. Utbredningen av sumpskogar har minskat kraftigt till följd av markavvattningar. Syftet med dessa markavvattningar har ofta varit att . Dette er ei samling av skogtyper på forsumpa mark med god næringstilgang.

Opptrer i forsenkninger, myrkanter og ved vann og stiltflytende elver, eller i skrånende terreng med godt vassig. Fysiognomi Utforminga av typen kan være . Skog på forsumpa mark i senkninger i fastmarksskog og langs kanten av elver, vann og myrer.

I nedbørrike områder kan typen også opptre i hellende terreng. Næringstilgangen er moderat til liten. På oppdrag for Fylkes- mannen i Hordaland og.

Direktoratet for Natur- forvaltning. BioFokus utarbeidet faglig grunnlag for og utkast til handlingsplanen for natur- typen rik sumpskog. Denne handlingsplanen presenterer mål og tiltak for bærekraftig forvaltning av naturtypen i Norge. Alkärret, med sina alar på sockel och vattnet runt om, är en typ av sumpskog som skogsbesökaren mycket väl kan uppleva som vacker. Trångt, slyigt och fuktigt.

Det är en beskrivning av hur en sumpskog kan te . Miljørutiner i Glommen Skog. Instruks for Myr og sumpskog. Andelslagenes føringer fra nytt Felthefte legges inn. Skogstandarden, kravpunkt Myr og sumpskog. Stora delar av den svenska skogsmarksarealen utgörs av sumpskog.

Inom begreppets ram ryms många objekt som ur naturvårdssynvinkel är ytterst värdefulla och skyddsvärda, men sumpskogsbegreppet. Den höga luftfuktigheten i kombination med död ved skapar goda förutsättningar för rik flora och fauna av dödvedsarter.

Socklar vid trädbaser skapar en variation i fuktighet som gynnar en mångfald av kryptogamer och insekter. Det er grunn til å tro at det finnes mye mer rik sumpskog i Norge, enn det som allerede er registrert. Det sier rådgiver hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Gry Tveten Aune. Nå i høst foregår det en storstilt nasjonal kartlegging av sumpskog , og i Nord-Trøndelag blir hele områder i ulike kommuner . Viser begge bildene samme soppen? En kort kveldstur med et interessant tema, slik beskriver turforeningsleder Johan Ragnar Eggen kveldens utflukt til sumpskogen i Engan.

Restriksjonene på skogbehandlingen i LS- og BM- alternativene er vist itabell 4. Det er forutsatt skjermstillingshogst i fuktige vegetasjonstyper ( sumpskog , gråorheggeskog) (C3), . Naturarkivet er et internettbasert og brukervennlig bildearkiv med et bredt utvalg naturrelaterte bilder for norske forhold. Vi kjører bil til Vestate og bortpå Engan. Vi ser på ulike typer sumpskog og hva dette er i praksis. Det blir stopp underveis på ulike steder underveis.

Vi tar også kaffe og biteti underveis. Kveldens fagmann er Anders Jensen. Har tar for seg hovedlinjene i sumpskog i Alvdal , hvilken typer vi har og .